Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Sông Mã

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY SÔNG MÃ. 2

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Sông Mã. 2

2. Chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan thực tập 7

2.1. Phòng Tổ chức Hành chính 7

2.2. Phòng Tài vụ 8

2.3. Phòng Kế hoạch Kinh doanh 9

2.4. Phòng Kinh tế Kỹ thuật 10

2.5. Phòng dự án 11

2.6. Phòng quản lý và phát triển quỹ đất 11

2.7. Phòng Tài chính 11

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 12

1. Những thành công đã đạt được 12

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 12

1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính kinh tế đạt được. 14

1.3. Kết quả trong công tác quản lý. 18

1.4. Các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc Công ty. 22

1.5. Các Công ty con, Công ty liên kết. 23

1.6. Thành tích trong công tác đoàn thể và một số công tác khác. 23

1.7. Nguyên nhân đạt được những kết quả trên. 25

2. Những tồn tại và nguyên nhân. 26

2.1. Những mặt còn tồn tại. 26

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại trên. 27

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2008. 28

1. Phương hướng chung. 28

2. Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. 30

2.1. Về công tác SXKD và xây dựng đơn vị. 30

2.2. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể. 31

2.3. Những đề xuất kiến nghị. 31

IV. DỰ KIẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 32

1. Tên đề tài 32

2. Lý do chọn đề tài 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY