Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty kho vận Hòn Gai – TKV

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KHO VẬN HÒN GAI – TKV. 2

1/ Quá trình hình thành và phát triển. 2

2/ Các hoạt động sản xuất kinh doanh. 3

3/ Kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua. 4

3.1. Kết quả thể hiện qua một số chỉ tiêu. 4

3.2. Đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua. 7

4/ Những nhiệm vụ và phương hướng đổi mới trong năm 2009 của công ty. 7

4.1. Các chỉ tiêu số lượng 7

4.2. Mục tiêu cụ thể: “ An toàn - Ổn định – Hiệu quả - Phát triển ”. 8

PHẦN II: CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 10

1/ Hệ thống tổ chức bộ máy. 10

2/ Đặc điểm của sản phẩm. Quy trình công nghệ sản xuất – kinh doanh sản phẩm. 12

2.1. Đặc điểm của sản phẩm. 12

2.2. Quy trình công nghệ sản xuất – kinh doanh sản phẩm. 13

2.2.1. Quy trình kinh doanh 13

2.2.2. Quy trình sản suất 15

3/ Đặc điểm của đội ngũ lao động. 17

3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính 17

3.2. Cơ cấu lao động theo tuổi 18

3.3. Cơ cấu lao động theo trình độ. 20

3.4. Cơ cấu theo phòng ban và các phân xưởng trực thuộc. 21

PHẦN III: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 23

1/ Cơ cấu nhân lực của phòng Tổ chức lao động tiền lương 23

2/ Chức năng nhiệm vụ chủ yếu 23

2.1. Chức năng 23

2.2. Nhiệm vụ 24

3/ Hoạt động của phòng thời gian qua. 26

3.1. Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức sản xuất 26

3.2. Công tác kế hoạch hóa - bố trí nhân lực 26

3.3. Công tác bồi dưỡng và đào tạo 27

3.4. Công tác tuyển dụng 28

3.5. Công tác đánh giá thực hiện công việc 28

3.6. Công tác tiền lương 29

3.7. Công tác chế độ với người lao động 30

3.8. Công tác An toàn – Bảo hộ lao động 30

4/ Đánh giá chung 31

5/ Phương hướng hoạt động trong năm 2009 32

C. KẾT THÚC 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY