Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần vật tư –vận tải – xi măng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1

1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty 1

1.2. Đặc điểm của công ty. 2

1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty. 2

1.2.2. Đặc điểm về sản phẩm 6

1.2.3. Đặc điểm về thị trường 6

1.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 7

1.2.5. Đặc điểm lao động của công ty 8

1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty 12

1.3. đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vật tư - vận tải - xi măng trong 3 năm 2006-2008 12

CHƯƠNG 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 16

2.1. Phân tích và thiết kế công việc 16

2.2. An toàn lao động. 18

2.3. Đánh giá thực hiện công việc: 21

2.4. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 22

2.5.Thù lao lao động 23

2.5.1. Thù lao cơ bản 23

2.5.2. Các khuyến khích 23

2.5.3. Các phúc lợi 23

2.5.4. Các nội dung của thù lao tại công ty 23

2.5.4.1. Quy chế trả lương của công ty 23

2.5.4.2. Các chế độ khuyến khích và các phúc lợi 26

2.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 27

2.7. Quản lý hồ sỏ nhân sự 27

2.8. Biên chế nhân sự 28

CHƯƠNG 3. CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA 29

3.1.Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới 29

3.2. Những giải pháp để thực hiện mục tiêu trên 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY