Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp

MỤC LỤC

I. Khái quát về công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 2

1. Quá trình hình thành và phát triển . 2

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 3

3. Quản lý chất lượng 3

4. Năng lực chung . 3

5. Năng lực cán bộ công nhân viên 4

6. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban . 4

II. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai doạn 2006-2007 13

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 13

2. Năng lực tài chính . 14

III. Thực trạng tình hình đầu tư của công ty giai đoạn 2006-2007 17

1.Vốn và nguồn vốn . 17

2. Đầu tư nguồn nhân lực . 19

3. Đầu tư tài sản cố định 22

3.1 Đàu tư nhà của nhà xưởng . 22

3.2 Đầu tư máy móc thiết bị . 22

4. Tài sản cố dịnh thuê tài chính 24

5. Đầu tư tài sản vô hình . 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY