Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần PICO

MỤC LỤC

PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 3

Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PICO 3

I. Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phần PICO. 3

II. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động. 5

1. Chức năng, nhiệm vụ. 5

a. Chức năng, nhiệm vụ chung. 5

b. Chức năng nhiệm vụ của từng vị trí cụ thể và các phòng ban

trong công ty. 8

2. Lĩnh vực hoạt động. 10

III. Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ trong quá trình

hoạt động kinh doanh. 11

1. Tổ chức bộ máy quản lý. 11

2. Mối quan hệ trong quá trình hoạt động kinh doanh. 11

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN PICO 13

I. Đặc điểm chủ yếu về các mặt hàng kinh doanh. 13

II. Thực trạng hoạt động. 13

1. Thực trạng về các yếu tố kinh doanh của công ty. 13

a. Thực trạng về vốn kinh doanh. 13

b. Thực trạng nguồn nhân lực. 14

c. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 16

d. Về thị trường. 16

e. Sản phẩm kinh doanh. 16

f. Đối tượng khách hàng. 17

g. Đối thủ cạnh tranh. 17

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm. 18

III. Đánh giá chung về tình hình hoạt động. 20

1. Những điểm mạnh của công ty: 20

2. Những điểm yếu còn tồn tại. 20

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 22

I. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty. 22

II. Các giải pháp chủ yếu để phát triển sản xuất kinh doanh

của công ty. 22

1. Giải pháp mở rộng mạng lưới bán hàng của công ty trong

thời gian tới. 22

2. Giải pháp về nâng cao trình độ công nhân viên trong công ty. 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY