Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần 26 – Bộ Quốc Phòng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 26 3

I . LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 26 8

2.1. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 8

2.2. Kết quả hoàn thành công việc của Công ty trong năm 2008 và phương hướng phát triển năm 2009 9

III CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 11

Chương 2: Đánh giá chi tiết về Phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh 15

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 15

1.1. Nhiệm vụ 15

1.2. Quyền hạn của phòng 17

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KHSXKD 18

1. Trưởng phòng 18

2. Phó trưởng phòng 18

3. Trợ lý KD – XNK 19

4. Trợ lý kế hoạch điều độ 19

5. Trợ lý lao động - tiền lương 20

6. Trợ lý chế độ chính sách 20

III. ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CÔNG TÁC CỦA PHÒNG KHSXKD 21

1. Về nhân lực 21

2. Về điều kiện làm việc 21

IV. GIỚI THIỆU VỀ NGHIỆP VỤ: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VẬT TƯ CỦA PHÒNG KHSXKD 22

1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ: 22

2. Phương pháp sử dụng để thực hiện từng bước nghiệp vụ 24

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY