Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần 1: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của BIDV Việt Nam và Chi nhánh Bắc Hà Nội 2

I / Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Việt Nam 2

1. Lịch sử hình thành BIDV Việt Nam 2

2. chức năng nhiệm vụ 4

3. Mô hình tổ chức BIDV Việt Nam 5

II / Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 6

1. Lịch sử hình thành của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 6

2. Mô hình tổ chức BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 8

3. Chức năng,nhiệm vụ các phòng ban của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội

10

3.1.Chức năng nhiệm vụ chung: 11

3.2.Chức năng nhiệm vụ riêng của từng phòng ban 11

Phần II : Nội dung các hoạt động cơ bản của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 18

1.Thực trạng chung của chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội 18

1.1.Quy mô hoạt động: 18

1.2.Kết quả hoạt động kinh doanh 20

2.Hoạt động tài chính cơ bản 20

2.1.Hoạt động huy động vốn 20

2.2.Hoạt động sử dụng vốn 23

3. Hoạt động thu dịch vụ 26

Phần III : Phương hướng, mục tiêu hoạt động và những đánh giá sơ bộ về hoạt động của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 28

1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 28

1.1. Phương hướng hoạt động BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 28

1.2. Mục đích- yêu cầu: 30

2. Giải pháp thực hiện phương hướng và mục tiêu hoạt động BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội đã đề ra 31

3. Đánh giá sơ bộ về những hoạt động của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội và đề xuất đề tài thực tập 36

3.1.Đánh giá sơ bộ về hoạt động của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội 36

3.1.1. Những mặt đã đạt được 36

3.1.2. Những mặt còn hạn chế 36

3.2. Đánh giá công tác thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà nội 37

3.2.1. Những kết quả đạt được 37

3.2.2. Những vấn đề còn tồn tại: 40

3.3.Đề xuất đề tài thực tập 42

Kết luận 44

Tài liệu tham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY