Báo cáo Thực tập tại Trung tâm Tư Vấn Chính Sách Nông Nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: Tổng quan về Viện Chính Sách và Chiến lược Phát Triển Nông Thôn Và Trung Tâm Tư Vấn Chính Sách Nông Nghiệp 2

I. Giới thiệu chung về Viện Chính Sách và Chiến lược Phát Triển Nông Thôn 2

1. Sơ lược về Viện chính sách chiến lược và phát triển nông thôn 2

1.2 . Tình hình nhân sự 4

1.3 . Trình độ cán bộ 4

1.4 . Xếp loại trình dộ tiếng anh của cán bộ 4

2. Chức năng và nhiệm vụ của Viện 4

2.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học 4

2.2. Thông tin đa chiều, đa phương tiện 5

2.3. Thực hiện các hoạt động 5

3. Sản phẩm của Viện 5

3.1. Thị trường, ngành hàng. 5

3.2. Phát triển nông thôn 6

3.3. Chính sách chiến lược 8

3.4. Quản lý tài nguyên và môi trường 8

4. Các dự án hợp tác quốc tế đang thực hiện 9

5. Phương hướng phát triển của Viện 9

5.1. Đội ngũ cán bộ 9

5.2. Cơ cấu tổ chức 10

5.3. Trụ sở, thiết bị 11

II. Giới thiệu về Trung Tâm Tư Vấn Chính Sách Nông Nghiệp 12

1. Giới thiệu chung 12

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 13

2.1. Nguyên tắc hoạt động 13

2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 14

2.2.1. Chức năng 14

2.2.2. Nhiêm vụ 14

2.2.3. Quyền hạn 15

3 . Mối quan hệ 15

3.1. Mối quan hệ trung tâm với Viện 16

3.2. Mối quan hệ giữa trung tâm với các cơ quan quản lý nhà nước. 16

4 . Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động 17

4.1. Lãnh đạo của trung tâm 18

4.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng chức năng 18

4.2.1. Phòng Hành chính: 18

4.2.2. Phòng Tài chính: 19

4.2.3. Phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT): 19

4.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng nghiên cứu 19

4.3.1. Phòng Nghiên cứu Kinh tế nông sản 19

4.3.2. Phòng Nghiên cứu kinh tế - xã hội nông thôn 20

4.3.3. Phòng Nghiên cứu sử dụng nguồn lực bền vững 20

4.3.4. Phòng Mô hình, kinh tế vĩ mô và hội nhập 20

4.4. Ban cố vấn trong nước và Ban cố vấn quốc tế 20

4.4.1. Thành phần: 20

4.1.2. Chức năng: 20

4.1.3. Cơ chế hoạt động 21

5. Thuận lợi, khó khăn và cơ hội trong tương lai 22

5.1. Thuận lợi 22

5.2. Khó khăn 22

6. Cở sở vật chất kĩ thuật và tài chính 23

6.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 23

6.2. Nguồn tài chính 23

6.3. Sử dụng kinh phí 24

Phần II. Giới Thiệu về Đề Tài Thực Tập 25

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY