Báo cáo thực tập tại công ty TNHH SX - TM - XD điện Trúc Hạ

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1

1.1.1. Lịch sử hình thành 1

1.1.2. Sơ lược về công ty. 1

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1

1.1.3.1. Chức năng. 1

1.1.3.2. Nhiệm vụ. 1

1.2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY. 2

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 2

1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý. 2

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 3

1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 5

1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 5

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các nhân viên kế toán. 6

1.4.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 7

1.4.4. Hệ thống tài khoản tại công ty. 7

1.4.5. Hệ thống báo cáo của công ty. 10

1.4.6. Tổ chức chứng từ tại công ty. 10

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN. 11

2.1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN BẰNG TIỀN. 11

2.1.1.1. Nội dung vốn bằng tiền. 11

2.1.1.2. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. 12

2.1.2. Nhiệm vụ kế toán . 12

2.2. THỰC TẾ PHÁT SINH TẠI CÔNG TY. 13

A. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN. 13

2.2.1. Hạch toán tiền mặt tại công ty TNHH SX – TM – XD Điện Trúc Hạ. 13

2.2.1.1. Khái niệm. 13

2.2.1.2. Nguyên tắc quản lý tiền mặt. 13

2.2.1.3. Hạch toán chi tiết tiền mặt. 13

2.2.1.4. Kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ. 15

2.2.1.5. Kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ 15

2.2.2. Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 19

2.2.2.1. Khái Niệm. 19

2.2.2.2. Nguyên tắc quản lý về tiền gửi ngân Hàng. 19

2.2.2.3. Hạch toán chi tiết tiền gửi Ngân Hàng. 20

2.2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân Hàng. 21

2.2.3. Kế toán tiền tạm ứng. 24

2.2.3.1. Khái niệm. 25

2.2.3.2. Qui định tạm ứng. 25

2.2.3.3. Kế toán chi tiết tiền tạm ứng. 25

2.2.3.4. Kế toán tổng hợp tiền tạm ứng. 26

B. KẾ TOÁN CÁC KHỎAN THANH TOÁN. 27

2.2.4. Kế toán các khoản phải thu. 27

2.2.4.1. Khái niệm. 27

2.2.4.2. Nguyên tắc quản lý về các khoản phải thu . 28

2.2.4.3. Nhiệm vụ kế toán. 28

2.2.4.4. Tính tất yếu khách quan về các khoản phải thu. 28

2.2.4.5. Hình thức và phương thức thanh toán. 28

2.2.4.6. Các qui định về kế toán các khoản phải thu. 29

2.2.4.7. Kế toán chi tiết phải thu khách hàng. 29

2.2.4.8. Kế toán tổng hợp phải thu. 30

2.2.5. Kế toán các khoản phải trả. 33

2.2.5.1. Hạch toán tổng hợp tiền lương. 33

2.2.5.2. Hạch toán tổng hợp về thuế phải nộp Nhà Nước. 37

2.2.5.3. Kế toán tổng hợp đối với người bán. 40

2.2.5.4. Hạch toán tổng hợp đối với các chủ nợ về các khoản tiền vay. 42

3.1. Nhận xét. 46

3.1.1. Ưu điểm : 47

3.1.2. Khuyết điểm: 47

3.2. Kiến nghị: 48

3.3. Kết luận: 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY