Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Tin học

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 4

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty 4

1.2. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản 5

1.3. Quan hệ hợp tác 5

1.4. Ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty 6

1.4.1. Chức năng nhiệm vụ (theo giấy phép kinh doanh) của Công ty 6

1.4.2. Sản phẩm đặc trưng 6

1.4.3. Mục tiêu và định hướng phát triển 7

1.5. Cơ cấu bộ máy tổ chức cuả Công ty. 7

1.5.1. Sơ đồ khối về bộ máy tổ chức quản lý, mỗi quan hệ giữa các bộ phận 8

1.5.2. Chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận 9

PHẦN 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIN HỌC 11

1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán 11

1.1. Hình thức kế toán mà đơn vị vận dụng 11

1.2.Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 13

1.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 13

2. Các phần hành hạch toán kế toán trong Công ty TNHH Phát triển Tin học 14

2.1. Kế toán quản trị 14

2.2. Hạch toán kế toán tài chính tại Công ty TNHH Phát triển Tin học 15

2.2.1. Hạch toán kế toán tài sản cố định 15

2.2.1.1. Hiện trạng Tài sản cố định tại công ty 15

2.2.1.2 Sơ đồ ghi sổ kế toán Tài sản cố định: 16

2.2.1.3.Phân loại TSCĐ tại công ty 17

2.2.1.4.Các chứng từ tăng giảm TSCĐ 17

2.2.1.5. Đánh giá TSCĐ 17

2.2.1.6. Hạch toán kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ 17

2.2.1.7. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 22

2.2.1.8. Kế toán khấu hao TSCĐ 23

2.2.1.9. Hạch toán sửa chữa Tài sản cố định 24

2.2.2. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 24

2.2.2.1. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu 24

2.2.2.2. Hạch toán công cụ dụng cụ 24

2.2.3.Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 25

2.2.3.1.Phương pháp xây dựng quỹ lương tại công ty 25

2.2.3.2.Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương 26

2.2.3.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 26

2.2.3.4.Sơ đồ ghi sổ kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương 27

2.2.3.5.Trình tự luân chuyển chứng từ 28

2.2.3.6. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công ty 28

2.2.4. Hạch toán kế toán chi phí thu mua và tính giá thành hàng hóa 29

2.2.4.1. Tài khoản và chứng từ, sử dụng 29

2.2.4.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 29

2.2.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 30

2.2.5.1. Kế toán bán hàng 30

2.2.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh 34

2.2.6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 34

2.2.6.1. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền 34

2.2.6.2.Hạch toán kế toán Tiền mặt 35

2.2.6.3.Kế toán Tiền gửi Ngân hàng 37

2.2.6.4. Hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái 39

2.2.6.5.Hạch toán lãi tiền gửi, lãi tiền vay 40

2.2.7. Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng 40

2.2.8. Hạch toán kế toán nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu 40

2.2.8.1. Hạch toán kế toán vay ngắn hạn 40

2.2.8.2.Hạch toán kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 43

2.2.9. Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Phát triển Tin học 43

2.2.9.1.Mục đích của báo cáo tài chính 43

2.2.9.2.Cách lập Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Phát triển Tin học năm 2009 44

KẾT LUẬN 50

Phụ lục: 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY