Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 3I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG. 3II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: 4III. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY. 6IV. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 7V. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 8CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12I. HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 12II. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG KHI MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 121. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 122. Phương pháp xác định trị giá hàng xuất kho 12III. PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 121. KẾ TOÁN MUA HÀNG. 121.2. Các chứng từ nhập hàng hoá. 121.3. Cách xác định giá hàng hoá dịch vụ đại lý đang áp dụng: 121.4. Phương pháp tính thuế GTGT đầu vào: 121.5. Các định khoản kế toán, các sổ kế toán sử dụng 122. Kế toán bán hàng 123. Kế toán các nghiệp vụ khác 123.1. Kế toán vốn bằng tiền 123.2. Kế toán thuế 12CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 121. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán mua và bán hàng hoá ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương. 122. Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán : 12II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12III. ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN 12KẾT LUẬN 12

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG. 3

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: 4

III. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY. 6

IV. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 7

V. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12

I. HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 12

II. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG KHI MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 12

1. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 12

2. Phương pháp xác định trị giá hàng xuất kho 12

III. PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12

1. KẾ TOÁN MUA HÀNG. 12

1.2. Các chứng từ nhập hàng hoá. 12

1.3. Cách xác định giá hàng hoá dịch vụ đại lý đang áp dụng: 12

1.4. Phương pháp tính thuế GTGT đầu vào: 12

1.5. Các định khoản kế toán, các sổ kế toán sử dụng 12

2. Kế toán bán hàng 12

3. Kế toán các nghiệp vụ khác 12

3.1. Kế toán vốn bằng tiền 12

3.2. Kế toán thuế 12

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán mua và bán hàng hoá ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương. 12

2. Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán : 12

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 12

III. ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN 12

KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY