Báo cáo Thực tập tại công ty thực phẩm Miền Bắc

MỤC LỤC PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 11.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thực phẩm miền Bắc : 11.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty thực phẩm miền Bắc : 31.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty : 31.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty : 51.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 71.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty : 11PHẦN 2 : TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 122.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty thực phẩm miền Bắc : 122.2 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể : 142.2.1. KẾ TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT 142.2.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 212.2.3. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 23a. Chứng từ sử dụng : 23b. Qui trình luân chuyển chứng từ 24c. Hạch toán chi tiết 242.2.4. KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 27a. Chứng từ sử dụng : 27b. Qui trình luân chuyển chứng từ 282.2.5. KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ 29a. Chứng từ sử dụng : 29b. Sơ đồ luân chuyển chứng từ : 30PHẦN 3 : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 333.1. Ưu điểm: 333.2.Hạn chế : 343.3.Một số kiến nghị hoàn thiên công tác kế toán 35

MỤC LỤC

PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thực phẩm miền Bắc : 1

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty thực phẩm miền Bắc : 3

1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty : 3

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty : 5

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 7

1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty : 11

PHẦN 2 : TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 12

2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty thực phẩm miền Bắc : 12

2.2 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể : 14

2.2.1. KẾ TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT 14

2.2.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 21

2.2.3. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 23

a. Chứng từ sử dụng : 23

b. Qui trình luân chuyển chứng từ 24

c. Hạch toán chi tiết 24

2.2.4. KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 27

a. Chứng từ sử dụng : 27

b. Qui trình luân chuyển chứng từ 28

2.2.5. KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ 29

a. Chứng từ sử dụng : 29

b. Sơ đồ luân chuyển chứng từ : 30

PHẦN 3 : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 33

3.1. Ưu điểm: 33

3.2.Hạn chế : 34

3.3.Một số kiến nghị hoàn thiên công tác kế toán 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY