Báo cáo thực tập tại Công ty Đầu tư xây lắp Thương mại Hà nội

a.Công tác tổ chức ,lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.q Công tác tổ chức:+ Lập kế hoạch, phương án về tổ chức và nhân sự phục vụ sản xuất, lập tờ trình báo các lãnh đạo công ty(hoặc cơ quan quản lý cấp trên), quyết định thành lập, sát nhập, giải thể ,bổ sung sửa đổi cơ cấu tổ chức phù hợp với bước đi, mô hình phát triển của công ty qua từng thời kỳ.+ Tổ chức triển khai thực hiệh các quyết định của lãnh đạo Công ty.+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc đơn vị chức năng, nhiệm vụ chế độ trách nhiệm, mối quan hệ công tác theo hoạt đọng của tổ chức trong ty.+ Giải quyết các nhiệm vụ về quản lý nhân lực bao gồm:Bồi dưỡng ,đề bạt, phân công công tác ,xếp lương ,nâng lương ,kỷ luật.+ Phối hợp với các bộ phận có liên quan lập kế hoạch, quy hoạch cán bộ tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ CBCNV trong Công ty đáp ứng nhu cầu của phát triển sản xuất kinh doanh.+ Nghiên cứu thực hiện và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, chính sách cán bộ, bố trí và sử dụng hợp lý, phát huy năng lực, sơ trường của CBCNV trong Công ty.+ Thực hiện quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ về chất lượng, số lượng, lập báo cáo định kỳ, đột xuất với lãnh đạo công ty, sở thương mại Hà nội và với cơ quan Đảng , Nhà nước có liên quan.

a.Công tác tổ chức ,lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

q Công tác tổ chức:

+ Lập kế hoạch, phương án về tổ chức và nhân sự phục vụ sản xuất, lập tờ trình báo các lãnh đạo công ty(hoặc cơ quan quản lý cấp trên), quyết định thành lập, sát nhập, giải thể ,bổ sung sửa đổi cơ cấu tổ chức phù hợp với bước đi, mô hình phát triển của công ty qua từng thời kỳ.

+ Tổ chức triển khai thực hiệh các quyết định của lãnh đạo Công ty.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc đơn vị chức năng, nhiệm vụ chế độ trách nhiệm, mối quan hệ công tác theo hoạt đọng của tổ chức trong ty.

+ Giải quyết các nhiệm vụ về quản lý nhân lực bao gồm:Bồi dưỡng ,đề bạt, phân công công tác ,xếp lương ,nâng lương ,kỷ luật.

+ Phối hợp với các bộ phận có liên quan lập kế hoạch, quy hoạch cán bộ tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ CBCNV trong Công ty đáp ứng nhu cầu của phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Nghiên cứu thực hiện và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, chính sách cán bộ, bố trí và sử dụng hợp lý, phát huy năng lực, sơ trường của CBCNV trong Công ty.

+ Thực hiện quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ về chất lượng, số lượng, lập báo cáo định kỳ, đột xuất với lãnh đạo công ty, sở thương mại Hà nội và với cơ quan Đảng , Nhà nước có liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY