Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( VOSCO)

KẾT CẤU BÁO CÁOLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ( VOSCO) 31. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty1.1. Sơ lược hình thành và phát triển của công ty vận tải biển Việt Nam 31.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty 6 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 72.1.Phòng khai thác - thương vụ 82.2.Phòng vận tải dầu khí 82. 3.Phòng vận tải container 82.4.Phòng kĩ thuật 82.5.Phòng vật tư 92.6.Phòng tài chính kế toán 92.7.Trung tâm thuyền viên và trung tâm huấn luyện thuyền viên12 92.8.Phòng hàng hải 102.9.Phòng tổ chức - tiền lương 102.10. Phòng hành chính 102.11. Phòng thanh tra - bảo vệ - quân sự 112.12. Ban quản lý an toàn và chất lượng 11 3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 12 4. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 14CHƯƠNG II. PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ PHỐI HỢP CÔNG VIỆC 15 1. Tổng quan các bộ phận 15 1.1. Bộ phận thị trường ( Sales/ Marketing) 16 1.2. Bộ phận khai thác ( Operation – OPS) 18 1.3. Bộ phận chứng từ ( Documentation – DOC) 20 1.4. Bộ phận quản lý container ( Equipment control – EQC) 21 1.5. Bộ phận đại lý thủ tục ( Boarding Agent) 21 1.6. Bộ phận kế toán, thương vụ ( Accounting) 22 2. Quy trinh phối hợp công việc giữa các bộ phận 23 2.1. Chiều xuất 24 2.2. Chiều nhập 25 3. Mô tả liên hệ công việc giữa các bộ phận 25 4. Theo dõi chi phí và tính hiệu quả khai thác 28 5. Nhận xét 29 CHƯƠNG III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VOSCO NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 301. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 311.1. Tình hình chung 311.2. Những kết quả đạt được năm 2009 332. Phướng hướng phát triển của công ty thời gian tới 392.1. Một số mục tiêu chính 392.2. Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2010 402.3. Về đơn giá tiền lương 432.4. Về kế hoạch đổi mới và phát triển doanh nghiệp 432.5. Một số vấn đề khác 442.6. Kế hoạch phát triển trong tương lai 44KẾT LUẬN 45

KẾT CẤU BÁO CÁO

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ( VOSCO) 3

1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty

1.1. Sơ lược hình thành và phát triển của công ty vận tải biển Việt Nam 3

1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty 6

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 7

2.1.Phòng khai thác - thương vụ 8

2.2.Phòng vận tải dầu khí 8

2. 3.Phòng vận tải container 8

2.4.Phòng kĩ thuật 8

2.5.Phòng vật tư 9

2.6.Phòng tài chính kế toán 9

2.7.Trung tâm thuyền viên và trung tâm huấn luyện thuyền viên12 9

2.8.Phòng hàng hải 10

2.9.Phòng tổ chức - tiền lương 10

2.10. Phòng hành chính 10

2.11. Phòng thanh tra - bảo vệ - quân sự 11

2.12. Ban quản lý an toàn và chất lượng 11

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 12

4. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 14

CHƯƠNG II. PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

PHỐI HỢP CÔNG VIỆC 15

1. Tổng quan các bộ phận 15

1.1. Bộ phận thị trường ( Sales/ Marketing) 16

1.2. Bộ phận khai thác ( Operation – OPS) 18

1.3. Bộ phận chứng từ ( Documentation – DOC) 20

1.4. Bộ phận quản lý container ( Equipment control – EQC) 21

1.5. Bộ phận đại lý thủ tục ( Boarding Agent) 21

1.6. Bộ phận kế toán, thương vụ ( Accounting) 22

2. Quy trinh phối hợp công việc giữa các bộ phận 23

2.1. Chiều xuất 24

2.2. Chiều nhập 25

3. Mô tả liên hệ công việc giữa các bộ phận 25

4. Theo dõi chi phí và tính hiệu quả khai thác 28

5. Nhận xét 29

CHƯƠNG III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

VOSCO NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA

CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 30

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 31

1.1. Tình hình chung 31

1.2. Những kết quả đạt được năm 2009 33

2. Phướng hướng phát triển của công ty thời gian tới 39

2.1. Một số mục tiêu chính 39

2.2. Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2010 40

2.3. Về đơn giá tiền lương 43

2.4. Về kế hoạch đổi mới và phát triển doanh nghiệp 43

2.5. Một số vấn đề khác 44

2.6. Kế hoạch phát triển trong tương lai 44

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY