Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG QUỒC TẾ IDF 2

1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phát triển công ty cổ phần thiết kế thời trang quốc tế IDF . .3

1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF 4

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF .6.

1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF .16

1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF .16

1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF . 18

1.6.1. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán .18

1.6.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .19

1.6.3. Tổ chức bộ sổ kế toán .20

1.6.4. Báo cáo tài chính .22

1.7 Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF 23

1.7.1 Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty .23

1.7.2 Kế toán biến động TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF .24

1.7.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng . . 24

1.7.2.2 Kế toán tăng TSCĐ 24

1.7.2.3. Kế toán giảm TSCĐ .31

1.7.3. Kế toán khấu hao TSCĐ tại Công ty .41

1.7.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Công ty .42

1.7.4.1- Sửa chữa thờng xuyên TSCĐ .42

1.7.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ .43

1.7.5. Quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF .48

1.7.5.1 Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF .48

1.7.5.2. Phân tích tình hình trang bị và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty . . .48

CHƯƠNG II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ . . 51

2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF . .51

2.2 Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF . 53.

2.3 Đánh giá kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF .53

2.3.1. Những u điểm . 55

2.3.2 Những tồn tại: . . . .56

2.4.2. Phơng hớng nâng cao hiệu quả sử dụng hiệu quả TSCĐ tại Công ty .58

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ .61

1.Đặc Điểm . .61

2.Khó Khăn: . .61

3.Thuận Lợi: . . .61

KẾT LUẬN . .63

Danh mục tài liệu tham khảo . . .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY