Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần may I - Dệt Nam Định

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I : Tìm hiểu chung về công ty CP May I - Dệt Nam Định 2

PHẦN I 3

TÌM HIỂU CHUNG 3

VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I - DỆT NAM ĐỊNH 3

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CP MAY I - DỆT NAM ĐỊNH 3

1. Vị trí của Công ty trong nền kinh tế 3

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP MayI - Dệt Nam Định 3

3. Chức năng nhiêm vụ của Công ty 5

3.1. Chức năng của Công ty: 5

3.2. Nhiêm vụ của Công ty: 5

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP May I - Dệt Nam Định 6

4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 6

4.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý trong Công ty 6

5. Quy trình công nghệ SXKD chính của Công ty CP MayI - Dệt Nam Đinh 8

5.1 Sơ đồ quy trình công nghệ: 8

5.2 Chức năng của các công đoạn: 8

6. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 8

6.1 Sơ đồ bộ máy kế toán. 8

6.2 Chức năng của bộ máy kế toán trong Công ty 8

7. Hình thức sổ sách kế toán Công ty sử dụng 9

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 10

1. Những thuận lợi: 10

1.1. Yếu tố khách quan: 10

1.2. Yếu tố chủ quan: 10

2. Những khó khăn 11

2.1. Điều kiện khách quan: 11

2.2. Điều kiện chủ quan: 11

PHẦN II: TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 12

Chương I : KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 12

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. 12

1. Khái niệm, ý nghĩa về lao động tiền lương 12

1.1. khái niệm 12

1.2. ý nghĩa: 12

2. Quy trình luôn chuyển chứng từ. 13

II. Nội dung và trình tự kế toán lao động tiền lương 13

1. các chứng từ ban đầu về kế toán tiền lương. 13

2. Căn cứ vào tình hình thực tế làm việc tại Công ty ta có bảng chấm công sau : 14

2. Các hình thức trả lương tại Công ty CP May I-Dêt Nam Định.: 15

2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 15

2.2 Hình thức trả lương theo thời gian 16

III. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. 18

1. Sổ kế toán chi tiết tiền lương. 18

1.1. Bảng thanh toán tiền lương phân xưởng 18

2. Bảng lương thanh toán toàn Công ty. 21

3. Số kế toán tổng hợp tiền lương. 23

3.1 Bảng phân bố tiền lương và BHXH 23

Chương II: KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ 29

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY 29

1. Khái niệm, ý nghĩa cơ bản về công cụ dụng cụ (CCDC) và nguyên liệu vât liệu (NLVL) 29

1.1. Khái niệm: 29

1.2. Ý nghĩa: 29

1.3 Phân loại vật liệu. 29

II. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU 29

1. Quy trình luân chuyển chứng từ 29

1.1. Sơ đồ luân chuyển chứng từ 29

1.2. Phương pháp hạch toán 30

2. Phương pháp tính giá NLVL, CCDC 30

2.1. Nguồn vật liệu nhập chủ yếu của Công ty 30

2.2. Phương pháp tính giá NLVL, CCDC xuất kho 30

3.1. Các chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu 31

Chương III : 44

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 44

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH(TSCĐ) TRONG CÔNG TY. 44

1. Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 44

1.1. Khái niệm: 44

1.2. Ý nghĩa , nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 44

2. Phân loại, qui mô chủng loại TSCĐ. 44

3. Đánh giá TSCĐ. 45

4. Quy trình luôn chuyển chứng từ. 45

4.1 Trình tự ghi sổ 46

5.Thủ tục chứng từ hạch toán tăng , giảm TSCĐ 46

5.1. Thủ tục chứng từ tăng và giảm TSCĐ 46

5.2, Thủ tục chứng từ hạch toán giảm TSCĐ 46

5.3, Hạch toán khấu hao TSCĐ 46

II. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TSCĐ 47

1. Kế toán tăng TSCĐ 47

2. Kế toán giảm TSCĐ 49

3. Kế toán khấu hao TSCĐ 51

CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 59

I. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ: 59

1. Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp và tính giá thành sản phẩm. 59

2. Phân loại chi phí sản xuất 59

3. Đối tượng tập hợp chi phí 60

4. Phương pháp tập hợp chi phí 60

II. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 70

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 70

2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang. 70

3. Phương pháp tính giá thành 71

Chương V: KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM 73

VÀ DOANH THU BÁN HÀNG 73

I. KẾ TOÁN CHI TIẾT THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 73

1. Khái niệm, ý nghĩa của thành phẩm và tiêu thụ sản phẩm. 73

2. Quy trình luân chuyển chứng từ 73

3. Phương pháp tiêu thụ. 74

II. KẾ TOÁN TỔNG HỢP THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ, DOANH THU BÁN HÀNG. 75

1. Kế toán nhập kho thành phẩm. 75

2. Kế toán xuất kho thành phẩm. 76

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 86

I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 86

1. Nhận xét chung. 86

2. Nhận xét về công tác Kế toán. 86

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP MAY I - DỆT NAM ĐỊNH. 87

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY