Báo cáo Thực tập Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện

MỤC LỤC CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: 2II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 2III. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP: 2IV. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY. 3CHƯƠNG II:TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 4I. KHÁI NIỆM CHUNG. 5II. SỰ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CHẤT BÉO CỦA CON NGƯỜI VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP. 5III THÀNH PHẨM HÓA HỌC CỦA DẦU MỠ. 5IV. TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 81. Tính chất vật lý 82. Tính chất hóa học. 92.1. Phản ứng thuỷ phân: 92.2. Phản ứng xà phòng 92.3. Phản ứng cộng hợp: 92.4. Phản ứng đồng phân hóa: 10V. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỠ 101. Chỉ số xà phòng hóa: 102. Chỉ số acid (AV). 103. Chỉ số peroxit(PoV). 11VI. TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI DẦU-MỚ-BƠ 11VII NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN 111. Nguồn nguyên liệu: 112.Các phương pháp bảo quản 12VIII. MỘT SỐ NGUỒN NGUYÊN LIỆU DẦU: 121.Dừa(Cocosnucifera,L). 122.Cọ dầu(Elaesis Guincesis Plam nut): 133.Dầu cải (Braaica napus olifera): 144.Đậu nành(Glycine hispida): 15CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU DỪA VÀ DẦU CỌ TINH LUYỆN 16I.QUY TRÌNH TRUNG HÒA: 181.Mục đích: 182.Nguyên tắc: 183.Quá trình trung hòa: 19II.QUY TRÌNH TẨY MÀU: 201.Nguyên tắc: 202.Yêu cầu của chất hấp phụ: 203.Quá trình tẩy màu: 21III.QUY TRÌNH KHỬ MÙI: 211.Mục đích: 222.Nguyên tắc: 223.Cấu tạo: 224.Quá trình khử mùi: 23CHƯƠNG IV: CÁC THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 24I.HỆ THỐNG TRUNG HÒA. 251. Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 252. Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 253.Sơ đồ thiết bị trung hòa: 25II. HỆ THỐNG TẨY MÀU 251.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 252.Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 253.Sơ đồ thiết bị tẩy màu: 26III . HỆ THỐNG KHỬ MÙI 261.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị. 262. Vị trí lắp đặt và cấu tạo thiết bị: 26CHƯƠNG V: AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG TINH LUYỆN DẦU 28I.AN TOÀN SẢN XUẤT. 29II.Các vấn đề cần chú ý trong tinh luyện dầu: 29CHƯƠNG VI: SỰ CỐ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 31I.SỰ CỐ CÔNG NGHỆ: 321.Trung hòa: 322.Tẩy màu, lọc: 323.Khử mùi: 324.Sự cố thiết bị: 32CHƯƠNG VII: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 33I.CÁC CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH ĐỐI VỚI DẦU 341.Các phương pháp xác định chỉ số acid và hàm lượng acid béo của dầu mỡ. 341.1.Khái niệm: 341.2.Định nghĩa: 341.2.1.Chỉ số acid. 341.2.2.Phạm vi áp dụng. 341.3.Nguyên tắc: 341.4.Dụng cụ - hóa chất. 341.5.Tiến hành: 341.6 Tính kết quả: 351.7. Những điều cần lưu ý trong quá trình xác định chỉ số acid: 351.7.1. Đối với các loại dầu sẫm màu: 351.7.2. Điều kiện chuẩn độ. 352.Phương pháp xác định chỉ số peroxit của dầu. 352.1. Khái niệm: 352.2. Định nghĩa: 352.3. Nguyên tắc: 362.4. Dụng cụ - hóa chất: 362.5.Tiến hành: 362.6.Tính kết quả: 362.7.Những điều cần chú ý trong quá trình xác định chỉ số peroxit. 373.Phương pháp xác định chỉ số Iod của dầu mỡ: 373.1.Khái niệm: 373.2.Định nghĩa: 373.3.Nguyên tắc: 373.4.Xác định chỉ số iod theo phương pháp Kaufmann. 373.4.1. Dụng cụ: 383.4.2. Hóa chất: 383.4.3. Tiến hành: 383.6.Những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn độ iod. 383.6.1 Xác đinh chỉ số xà phòng hóa trong dầu 38a, Định nghĩa: 38b, Nguyên tắc: 39c, Dụng cụ, hóa chất: 394. Cách tiến hành: 394.1.Tính kết quả: 394.2.Xác định chỉ số Este và hàm lượng glycerol. 394.2.1.Chỉ số este: 394.2.2. Hàm lượng glycerol 39II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNNH MÀU SẮC, MÙI VỊ, ĐỘ TRONG. 401.Xác định màu sắc bằng phương pháp cảm quan: 402.Xác định mùi vị: 403.Xác định độ trong: 403.1 Yêu cần chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. 403.2 Sản phẩm: 404.Phương pháp pha dung dịch soude và muối. 404.1.Dung dịch soude. 404.2.Dung dịch muối:(tiến hành tương tự như cách pha soude). 41CHƯƠNG VIII: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 42I.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẦM. 43II.NHỮNG SỰ CỐ XẢY RA VÀ VIỆC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. 431. Sự cố xảy ra. 432.Xử lý môi trường: 432.1.Các chất phế thải: 432.2.Xử lý. 43III.AN TOÀN LAO ĐỘNG 431.Nội qui phòng thí nghiệm. 432.An toàn sản xuất và thiết bị 443.An toàn thiết bị. 444.Phòng cháy chữa cháy: 45III.VỆ SINH THỰC PHẨM. 451.Trạng thái cảm quan. 452.Chỉ tiêu hóa lý. 453.Chỉ tiêu vi sinh. 454.Điều kiện bảo quản: 45CHƯƠNG IX: NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 46I. KIỂM TRA DẦU THÔ NHẬP KHO: 47II. KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI ÉP DẦU. 47III. KIỂM TRA DẦU VÀ BÃ SAU KHI ÉP. 47IV. KIỂM TRA DẦU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TINH LUYỆN (TRUNG HÒA). 47V. KIỂM TRA DẦU SAU TRUNG HÒA. 48VI. KIỂM TRA DẦU SAU KHI TẨY MÀU. 48VII. KIỂM TRA DẦU SAU KHI KHỬ MÙI. 49CHƯƠNG X: PHỤ LỤC 51

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: 2

II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 2

III. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP: 2

IV. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY. 3

CHƯƠNG II:TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 4

I. KHÁI NIỆM CHUNG. 5

II. SỰ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CHẤT BÉO CỦA CON NGƯỜI VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP. 5

III THÀNH PHẨM HÓA HỌC CỦA DẦU MỠ. 5

IV. TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 8

1. Tính chất vật lý 8

2. Tính chất hóa học. 9

2.1. Phản ứng thuỷ phân: 9

2.2. Phản ứng xà phòng 9

2.3. Phản ứng cộng hợp: 9

2.4. Phản ứng đồng phân hóa: 10

V. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỠ 10

1. Chỉ số xà phòng hóa: 10

2. Chỉ số acid (AV). 10

3. Chỉ số peroxit(PoV). 11

VI. TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI DẦU-MỚ-BƠ 11

VII NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN 11

1. Nguồn nguyên liệu: 11

2.Các phương pháp bảo quản 12

VIII. MỘT SỐ NGUỒN NGUYÊN LIỆU DẦU: 12

1.Dừa(Cocosnucifera,L). 12

2.Cọ dầu(Elaesis Guincesis Plam nut): 13

3.Dầu cải (Braaica napus olifera): 14

4.Đậu nành(Glycine hispida): 15

CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU DỪA VÀ DẦU CỌ TINH LUYỆN 16

I.QUY TRÌNH TRUNG HÒA: 18

1.Mục đích: 18

2.Nguyên tắc: 18

3.Quá trình trung hòa: 19

II.QUY TRÌNH TẨY MÀU: 20

1.Nguyên tắc: 20

2.Yêu cầu của chất hấp phụ: 20

3.Quá trình tẩy màu: 21

III.QUY TRÌNH KHỬ MÙI: 21

1.Mục đích: 22

2.Nguyên tắc: 22

3.Cấu tạo: 22

4.Quá trình khử mùi: 23

CHƯƠNG IV: CÁC THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 24

I.HỆ THỐNG TRUNG HÒA. 25

1. Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 25

2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 25

3.Sơ đồ thiết bị trung hòa: 25

II. HỆ THỐNG TẨY MÀU 25

1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 25

2.Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 25

3.Sơ đồ thiết bị tẩy màu: 26

III . HỆ THỐNG KHỬ MÙI 26

1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị. 26

2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo thiết bị: 26

CHƯƠNG V: AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG TINH LUYỆN DẦU 28

I.AN TOÀN SẢN XUẤT. 29

II.Các vấn đề cần chú ý trong tinh luyện dầu: 29

CHƯƠNG VI: SỰ CỐ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 31

I.SỰ CỐ CÔNG NGHỆ: 32

1.Trung hòa: 32

2.Tẩy màu, lọc: 32

3.Khử mùi: 32

4.Sự cố thiết bị: 32

CHƯƠNG VII: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 33

I.CÁC CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH ĐỐI VỚI DẦU 34

1.Các phương pháp xác định chỉ số acid và hàm lượng acid béo của dầu mỡ. 34

1.1.Khái niệm: 34

1.2.Định nghĩa: 34

1.2.1.Chỉ số acid. 34

1.2.2.Phạm vi áp dụng. 34

1.3.Nguyên tắc: 34

1.4.Dụng cụ - hóa chất. 34

1.5.Tiến hành: 34

1.6 Tính kết quả: 35

1.7. Những điều cần lưu ý trong quá trình xác định chỉ số acid: 35

1.7.1. Đối với các loại dầu sẫm màu: 35

1.7.2. Điều kiện chuẩn độ. 35

2.Phương pháp xác định chỉ số peroxit của dầu. 35

2.1. Khái niệm: 35

2.2. Định nghĩa: 35

2.3. Nguyên tắc: 36

2.4. Dụng cụ - hóa chất: 36

2.5.Tiến hành: 36

2.6.Tính kết quả: 36

2.7.Những điều cần chú ý trong quá trình xác định chỉ số peroxit. 37

3.Phương pháp xác định chỉ số Iod của dầu mỡ: 37

3.1.Khái niệm: 37

3.2.Định nghĩa: 37

3.3.Nguyên tắc: 37

3.4.Xác định chỉ số iod theo phương pháp Kaufmann. 37

3.4.1. Dụng cụ: 38

3.4.2. Hóa chất: 38

3.4.3. Tiến hành: 38

3.6.Những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn độ iod. 38

3.6.1 Xác đinh chỉ số xà phòng hóa trong dầu 38

a, Định nghĩa: 38

b, Nguyên tắc: 39

c, Dụng cụ, hóa chất: 39

4. Cách tiến hành: 39

4.1.Tính kết quả: 39

4.2.Xác định chỉ số Este và hàm lượng glycerol. 39

4.2.1.Chỉ số este: 39

4.2.2. Hàm lượng glycerol 39

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNNH MÀU SẮC, MÙI VỊ, ĐỘ TRONG. 40

1.Xác định màu sắc bằng phương pháp cảm quan: 40

2.Xác định mùi vị: 40

3.Xác định độ trong: 40

3.1 Yêu cần chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. 40

3.2 Sản phẩm: 40

4.Phương pháp pha dung dịch soude và muối. 40

4.1.Dung dịch soude. 40

4.2.Dung dịch muối:(tiến hành tương tự như cách pha soude). 41

CHƯƠNG VIII: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 42

I.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẦM. 43

II.NHỮNG SỰ CỐ XẢY RA VÀ VIỆC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. 43

1. Sự cố xảy ra. 43

2.Xử lý môi trường: 43

2.1.Các chất phế thải: 43

2.2.Xử lý. 43

III.AN TOÀN LAO ĐỘNG 43

1.Nội qui phòng thí nghiệm. 43

2.An toàn sản xuất và thiết bị 44

3.An toàn thiết bị. 44

4.Phòng cháy chữa cháy: 45

III.VỆ SINH THỰC PHẨM. 45

1.Trạng thái cảm quan. 45

2.Chỉ tiêu hóa lý. 45

3.Chỉ tiêu vi sinh. 45

4.Điều kiện bảo quản: 45

CHƯƠNG IX: NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 46

I. KIỂM TRA DẦU THÔ NHẬP KHO: 47

II. KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI ÉP DẦU. 47

III. KIỂM TRA DẦU VÀ BÃ SAU KHI ÉP. 47

IV. KIỂM TRA DẦU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TINH LUYỆN (TRUNG HÒA). 47

V. KIỂM TRA DẦU SAU TRUNG HÒA. 48

VI. KIỂM TRA DẦU SAU KHI TẨY MÀU. 48

VII. KIỂM TRA DẦU SAU KHI KHỬ MÙI. 49

CHƯƠNG X: PHỤ LỤC 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY