Báo cáo Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 31.1 Các vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán 31.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán 31.1.2 Mô hình của các CTCK 31.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 41.1.3.1 Các loại hình tổ chức của các công ty chứng khoán.41.1.3.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán 61.1.4 Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán 91.1.5 Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán 111.1.5.1 Hoạt động môi giới chứng khoán.111.1.5.2 Hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khoán 121.1.5.3 Hoạt động tư vấn 131.1.5.4 Hoạt động tự doanh 161.1.5.5 Các nghiệp vụ phụ trợ 161.2 Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán 171.2.1 Khái niệm tự doanh chứng khoán 171.2.2 Mục đích của hoạt động tự doanh 171.2.3 Đặc điểm của hoạt động tự doanh 171.2.4 Phân loại hoạt động tự doanh 171.2.5 Những yêu cầu đối với CTCK khi thực hiện hoạt động tự doanh 191.2.6 Quy trình hoạt động tự doanh chứng khoán 211.2.6.1 Xây dựng chiến lược đầu tư 211.2.6.2 Khai thác tìm kiếm cơ hội đầu tư 221.2.6.3 Phân tích đánh giá chất lượng cơ hội đầu tư 221.2.6.4 Thực hiện phương án đầu tư 231.2.6.5 Quản lý đầu tư và thu hồi vốn 231.2.7 Chính sách quản lý danh mục đầu tư 241.3 Phát triển hoạt động tự doanh của CTCK 281.3.1 Khái niệm 281.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của hoạt động tự doanh 281.3.2.1 Chỉ tiêu định tính 281.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng 291.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tự doanh của CTCK 291.3.3.1 Những nhân tố khách quan 291.3.3.2 Những nhân tố chủ quan 32CHƯƠNG II 342.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 342.1.1 Sơ lược quá trình phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 342.1.1.1 Tên và địa chỉ doanh nghiệp 342.1.1.2 Sự thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 342.1.2 Chức năng nhiệm vụ ABS 362.1.2.1 Sứ mệnh của ABS 362.1.2.2 Các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 362.1.3 Cơ cấu tổ chức- nhân sự ABS 382.1.3.1 Khối nghiệp vụ 422.1.3.2 Khối môi giới và phát triển kinh doanh. 422.1.3.3 Khối hỗ trợ. 442.1.4 Kết quả kinh doanh chủ yếu 462.2 Thực trạng hoạt động tự doanh của CTCP Chứng khoán An Bình 502.2.1 Kết quả đạt được. 502.2.2 Mặt hạn chế của công ty. 552.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế. 562.1.3.1 Nguyên nhân khách quan. 562.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan. 57CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH 603.1 Định hướng phát triển của công ty cổ phần chứng khoán An Bình trong thời gian tới. 603.2 Giải pháp về phía Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 623.2.1 Đa dạng hóa danh mục đầu tư. 623.2.2 Công ty cắt giảm nhân sự hợp lý 623.2.3 Hoàn thiện quy trình tự doanh 633.2.4 Tăng đầu tư trung và dài hạn của tự doanh chứng khoán của công ty. 633.2.5 Từng bước nâng cao trình độ phân tích của nhân viên tự doanh. 643.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước. 653.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 653.3.2 Chính phủ nên cho phép tiếp tục triển khai cho vay kinh doanh chứng khoán đối với các ngân hàng thương mại. 653.3.3 Chính phủ, bộ tài chính không nên can dự quá sâu vào thị trường chứng khoán và hoạt động của các công ty chứng khoán. 663.3.4 Từng bước phát triển công cụ phái sinh, phát triển thị trường trái phiếu chuyên biệt. 66KẾT LUẬN 68

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

1.1 Các vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán 3

1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán 3

1.1.2 Mô hình của các CTCK 3

1.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 4

1.1.3.1 Các loại hình tổ chức của các công ty chứng khoán.4

1.1.3.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán 6

1.1.4 Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán 9

1.1.5 Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán 11

1.1.5.1 Hoạt động môi giới chứng khoán.11

1.1.5.2 Hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khoán 12

1.1.5.3 Hoạt động tư vấn 13

1.1.5.4 Hoạt động tự doanh 16

1.1.5.5 Các nghiệp vụ phụ trợ 16

1.2 Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán 17

1.2.1 Khái niệm tự doanh chứng khoán 17

1.2.2 Mục đích của hoạt động tự doanh 17

1.2.3 Đặc điểm của hoạt động tự doanh 17

1.2.4 Phân loại hoạt động tự doanh 17

1.2.5 Những yêu cầu đối với CTCK khi thực hiện hoạt động tự doanh 19

1.2.6 Quy trình hoạt động tự doanh chứng khoán 21

1.2.6.1 Xây dựng chiến lược đầu tư 21

1.2.6.2 Khai thác tìm kiếm cơ hội đầu tư 22

1.2.6.3 Phân tích đánh giá chất lượng cơ hội đầu tư 22

1.2.6.4 Thực hiện phương án đầu tư 23

1.2.6.5 Quản lý đầu tư và thu hồi vốn 23

1.2.7 Chính sách quản lý danh mục đầu tư 24

1.3 Phát triển hoạt động tự doanh của CTCK 28

1.3.1 Khái niệm 28

1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của hoạt động tự doanh 28

1.3.2.1 Chỉ tiêu định tính 28

1.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng 29

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tự doanh của CTCK 29

1.3.3.1 Những nhân tố khách quan 29

1.3.3.2 Những nhân tố chủ quan 32

CHƯƠNG II 34

2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 34

2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 34

2.1.1.1 Tên và địa chỉ doanh nghiệp 34

2.1.1.2 Sự thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 34

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ ABS 36

2.1.2.1 Sứ mệnh của ABS 36

2.1.2.2 Các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 36

2.1.3 Cơ cấu tổ chức- nhân sự ABS 38

2.1.3.1 Khối nghiệp vụ 42

2.1.3.2 Khối môi giới và phát triển kinh doanh. 42

2.1.3.3 Khối hỗ trợ. 44

2.1.4 Kết quả kinh doanh chủ yếu 46

2.2 Thực trạng hoạt động tự doanh của CTCP Chứng khoán An Bình 50

2.2.1 Kết quả đạt được. 50

2.2.2 Mặt hạn chế của công ty. 55

2.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế. 56

2.1.3.1 Nguyên nhân khách quan. 56

2.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan. 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH 60

3.1 Định hướng phát triển của công ty cổ phần chứng khoán An Bình trong thời gian tới. 60

3.2 Giải pháp về phía Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 62

3.2.1 Đa dạng hóa danh mục đầu tư. 62

3.2.2 Công ty cắt giảm nhân sự hợp lý 62

3.2.3 Hoàn thiện quy trình tự doanh 63

3.2.4 Tăng đầu tư trung và dài hạn của tự doanh chứng khoán của công ty. 63

3.2.5 Từng bước nâng cao trình độ phân tích của nhân viên tự doanh. 64

3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước. 65

3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 65

3.3.2 Chính phủ nên cho phép tiếp tục triển khai cho vay kinh doanh chứng khoán đối với các ngân hàng thương mại. 65

3.3.3 Chính phủ, bộ tài chính không nên can dự quá sâu vào thị trường chứng khoán và hoạt động của các công ty chứng khoán. 66

3.3.4 Từng bước phát triển công cụ phái sinh, phát triển thị trường trái phiếu chuyên biệt. 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY