Báo cáo Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần Năng Lượng VIỆT ÚC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ÁNH 21.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 2 1.1.1. Khái niệm 2 1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 3 1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp 3 1.1.2.2. Đối với lao động 3 1.1.2.3. Đối với xã hội 3 1.1.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác của quản trị nhân sự 4 1.1.3.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và bố trí sử dụng lao động 4 1.1.3.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với đào tạo và phát triển nhân sự 4 1.1.3.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự 4 1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 51.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp 51.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp 61.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 81.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng 81.3.2. Thông báo tuyển dụng 81.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ 81.3.4. Phỏng vấn sơ bộ 101.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm. 111.3.6. Phỏng vấn lần hai. 111.3.7. Điều tra, xác minh lý lịch. 121.3.8. Ra quyết định tuyển dụng 121.3.9. Khám sức khỏe 121.3.10. Bố trí công việc. 121.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự. 131.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 131.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 13CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ÁNH 172.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Minh Ánh 172.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty .172.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động 182.1.1.3 Môi trường hoạt động 182.1.2 Sơ đồ tổ chức của Công ty 192.1.3 Phương hướng phát triển tương lai 19 2.1.3.1 Về khách hàng 19 2.1.3.2 Về chương trình đào tạo và huấn luyện 202.1.4 Phương châm hoạt động của công ty 202.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 222.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH TM & ĐT Minh Ánh 232.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng 232.2.2 Nguyên tắc tuyển dụng 242.2.3 Nguồn tuyển dụng 25 2.2.4 Quy trình tuyển chọn 25 2.2.4.1 Tuyển chọn không qua đào tạo 252.2.4.2 Tuyển dụng có qua đào tạo 302.2.5 Kết quả của công tác tuyển dụng 32 2.3. Tổng số lao động và cơ cấu lao động của công ty 332.3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính 332.3.2. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 332.3.3 Cơ cấu lao động theo chuyên môn 342.4 Thực trạng hoạt động của phòng tổ chức hành chính 352.4.1 Công tác tuyển mộ và tuyển chọn 352.4.2. Các loại hợp đồng lao động 352.4.3 Thù lao lao động 352.4.4 Kỷ luật lao động 362.4.5 Đào tạo nguồn nhân lực 362.5 Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty 362.5.1 Ưu điểm 362.5.2 Nhược điểm 37CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ MINH ÁNH 39 3.1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới 393.1.1. Kế hoạch quản trị nhân sự của Công Ty 393.1.2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới 393.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Minh Ánh 393.2.1. Các giải pháp chủ yếu 393.2.1.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng 393.2.1.2. Thiết lập bộ phận tuyển dụng nhân sự độc lập 403.2.1.3. Xây dựng kế hoạch nhân sự 41 3.2.1.4. Nâng cao trình độ chuyên môn các cán bộ làm công tác tuyển nói riêng và quản trị nhân sự nói chung. 42 3.2.1.5. Đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng. 42 3.2.1.6 Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả. 43 3.2.1.7 Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty. 433.2.2. Một số giải pháp khác 44Kết luận 45Danh mục các từ viết tắtDanh mục tài liệu tham khảo và phụ lục

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ÁNH 2

1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 2

1.1.1. Khái niệm 2

1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 3

1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp 3

1.1.2.2. Đối với lao động 3

1.1.2.3. Đối với xã hội 3

1.1.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác của quản trị nhân sự 4

1.1.3.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và bố trí sử dụng lao động 4

1.1.3.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với đào tạo và phát triển nhân sự 4

1.1.3.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự 4

1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 5

1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp 5

1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp 6

1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 8

1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng 8

1.3.2. Thông báo tuyển dụng 8

1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ 8

1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ 10

1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm. 11

1.3.6. Phỏng vấn lần hai. 11

1.3.7. Điều tra, xác minh lý lịch. 12

1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng 12

1.3.9. Khám sức khỏe 12

1.3.10. Bố trí công việc. 12

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự. 13

1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 13

1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 13

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ÁNH 17

2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Minh Ánh 17

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty .17

2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động 18

2.1.1.3 Môi trường hoạt động 18

2.1.2 Sơ đồ tổ chức của Công ty 19

2.1.3 Phương hướng phát triển tương lai 19

2.1.3.1 Về khách hàng 19

2.1.3.2 Về chương trình đào tạo và huấn luyện 20

2.1.4 Phương châm hoạt động của công ty 20

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 22

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH TM & ĐT Minh Ánh 23

2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng 23

2.2.2 Nguyên tắc tuyển dụng 24

2.2.3 Nguồn tuyển dụng 25

2.2.4 Quy trình tuyển chọn 25

2.2.4.1 Tuyển chọn không qua đào tạo 25

2.2.4.2 Tuyển dụng có qua đào tạo 30

2.2.5 Kết quả của công tác tuyển dụng 32

2.3. Tổng số lao động và cơ cấu lao động của công ty 33

2.3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính 33

2.3.2. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 33

2.3.3 Cơ cấu lao động theo chuyên môn 34

2.4 Thực trạng hoạt động của phòng tổ chức hành chính 35

2.4.1 Công tác tuyển mộ và tuyển chọn 35

2.4.2. Các loại hợp đồng lao động 35

2.4.3 Thù lao lao động 35

2.4.4 Kỷ luật lao động 36

2.4.5 Đào tạo nguồn nhân lực 36

2.5 Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty 36

2.5.1 Ưu điểm 36

2.5.2 Nhược điểm 37

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ MINH ÁNH 39

3.1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới 39

3.1.1. Kế hoạch quản trị nhân sự của Công Ty 39

3.1.2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới 39

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Minh Ánh 39

3.2.1. Các giải pháp chủ yếu 39

3.2.1.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng 39

3.2.1.2. Thiết lập bộ phận tuyển dụng nhân sự độc lập 40

3.2.1.3. Xây dựng kế hoạch nhân sự 41

3.2.1.4. Nâng cao trình độ chuyên môn các cán bộ làm công tác tuyển nói riêng và quản trị nhân sự nói chung. 42

3.2.1.5. Đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng. 42

3.2.1.6 Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả. 43

3.2.1.7 Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty. 43

3.2.2. Một số giải pháp khác 44

Kết luận 45

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY