Báo cáo Nghiên cứu chuẩn bị xây dựng dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại Việt Nam

1. Bối cảnh khảo sát 1.1 Bối cảnh khảo sát gồm có  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thành công Dự án trồng rừng SPL- III từ năm 2002 đến năm 2008 bằng vốn vay của JBIC  Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất một dự án “Dự án phục hồi và quản lý bền vừng rừng phòng hộ đầu nguồn” đề nghị JICA hỗ trợ vào năm 2008.  Bộ Nông nghiệp và PTNT và JICA đồng ý triển khai nghiên cứu chuẩn bị cho dự án mới này vào tháng 3 năm 2009.  JICA cử Đoàn nghiên cứu chuẩn bị dự án sang Việt Nam vào tháng 7/2009.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC