Báo cáo Ngành da giầy - túi xách 2016 và kế hoạch 2017

1. SẢN XUẤT: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP cả năm 2016 đạt 6,21% thấp hơn năm 2015 (6,68%) và tháp hơn chỉ tiêu của Quốc hội (6,7%). Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2016 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2%. Chỉ số sản xuất ngành da – giày cả năm 2016 chỉ tăng 3,7% so với năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức tăng 17,4% của năm 2015 và 22% của năm 2014. Sản xuất da giày tăng trưởng thấp một phần do năm 2016 kinh tế thế giới có nhiều biến động, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thế giới giảm, nhất là tại EU. Trong nước, tình hình kinh tế khó khăn, thiên tai, lũ lụt.cũng làm giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC