Báo cáo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC------TrangLỜI MỞ ĐẨU 1NỘI DUNGCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHTM, HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NGIỆP VỤ CHO VAY VỐN KHÁCH HÀNG DN1.1 Cơ sở lý luận về NHTM 41.1.1, Định nghĩa NHTM 41.1.2, Chức năng của NHTM 41.2 Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng 61.2.1, Lý luận chung về tín dụng 71.2.1.1, Khái niệm và bản chất của tín dụng 71.2.1.2, Chức năng của tín dụng 71.2.2 Tín dụng ngân hàng 81.2.2.1, Khái niệm 81.2.2.2, Đối tượng của tín dụng ngân hàng 91.2.2.3, Đặc điểm tín dụng ngân hàng 91.2.3, Các phương thức cho vay đang áp dụng 91.2.3.1, Cho vay từng lần 91.2.3.2, Cho vay theo hạn mức tín dụng 101.2.3.3, Cho vay theo dự án đầu tư 101.2.3.4, Cho vay hợp vốn 111.2.3.5, Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 121.2.3.6, Cho vay theo hạn mức thấu chi 121.2.3.7, Cho vay trả góp 121.2.3.8, Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dung 121.2.3.9, Các phương thức cho vay khác 121.2.4, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trong cho vay DN 121.2.3.1, Hệ số thu nợ 121.2.3.2, Vòng quay vốn tín dụng 121.2.3.3, Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 13 1.2.3.4, Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 131.3 Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa 131.3.1, Khái niệm DNNVV 131.3.2, Phân loại DNNVV 141.3.3, Vai trò DNNVV 151.3.4, Ưu thế và hạn chế của DNNVV 181.3.5, Nhu cầu vay vốn của DNNVV 191.3.6, Khả năng tiếp cận vốn của DNVVV 201.3.7, Sự cần thiết phát triển tín dụng đối với DNNVV 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 52.1 Tổng quan về NHTMCP Đông Á Chi nhánh quận 5 242.1.1, Giới thiệu chung về NHTM Đông Á 24 2.1.2, Giới thiệu tổng quan về NHTMCP Đông Á Chi nhánh Quận 5 242.2 Quy trình tín dụng 272.3 Tình hình huy động vốn tại DAB Chi Nhánh Quận 5 282.3.1, Tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế 282.3.2, Tình hình huy động vốn theo thời hạn 322.4 Thực trạng tín dụng DNNVV tại DAB Chi Nhánh Quận 5 342.4.1, Số lượng DN có quan hệ tín dụng với DAB CN Quận 5 352.4.2, Doanh số cho vay 362.4.2.1, Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng 362.4.2.2, Doanh số cho vay theo thời hạn đối với DNNVV 402.4.3, Doanh số thu nợ 422.4.3.1, Doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng 432.4.3.2, Doanh số thu nợ theo thời hạn đối với DNNVV 462.4.4, Dư nợ cho vay đối với DNNVV 482.4.4.1, Dư nợ theo đối tượng khách hàng 482.4.4.2, Dư nợ theo thời hạn đối với DNNVV 512.4.5, Đánh giá tình hình nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng 542.4.5.1, Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng 542.4.5.2, Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ 572.4.6, Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNNVV2.4.5.1, Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động 592.4.5.2, Tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay 602.4.5.3, Vòng quay vốn tín dụng 622. 5 Đánh giá tổng quát về hoạt động cho vay DNNVV tại Chi nhánh 622.5.1, Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV và nguyên nhân 622.5.1.1, Kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV 622.5.1.2, Nguyên nhân của những kết quả đạt được trên 632.5.2, Tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV và nguyên nhân 642.5.2.1, Những tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV 642.5.2.2, Nguyên nhân của những tồn tại trên 65CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 53.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của NH đối với tín dụng DNNVV 70 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng DNNVV tại DABCN Q5 713.2.1, Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn cho Ngân hàng nhằmmở rộng tín dụng đối với DNNVV 713.2.2, Tích cực cho vay hỗ trợ lãi suất 733.2.3, Tăng cường cho vay trung dài hạn để hổ trợ các DNNVV 743.2.4, Mở rộng thị phần cho vay 743.2.5, Giải pháp thu hút khách hàng 743.2.6, Tăng cường công tác kiểm tra các khoản vay 773.2.7, Các biện pháp hạn chế nợ quá hạn 793.2.8, Phát huy nhân tố con người 803.2.9, Tăng cường quan hệ tốt đẹp với Chính quyền địa phương 813.2 Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàngĐông Á Chi nhánh Quận 5 813.2.1, Kiến nghị đối với Hội sở Ngân hàng 813.2.2, Kiến nghị đối với ngành Ngân hàng 843.2.3, Các kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý 86KẾT LUẬN 88Danh mục tài liệu tham khảoPhụ lụcPhụ lục 1: Quy trình tín dụng của DAB 1Phụ lục 2: Mẫu hồ sơ cấp vốn tại DAB 9

MỤC LỤC

------

Trang

LỜI MỞ ĐẨU 1

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHTM, HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NGIỆP VỤ CHO VAY VỐN KHÁCH HÀNG DN

1.1 Cơ sở lý luận về NHTM 4

1.1.1, Định nghĩa NHTM 4

1.1.2, Chức năng của NHTM 4

1.2 Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng 6

1.2.1, Lý luận chung về tín dụng 7

1.2.1.1, Khái niệm và bản chất của tín dụng 7

1.2.1.2, Chức năng của tín dụng 7

1.2.2 Tín dụng ngân hàng 8

1.2.2.1, Khái niệm 8

1.2.2.2, Đối tượng của tín dụng ngân hàng 9

1.2.2.3, Đặc điểm tín dụng ngân hàng 9

1.2.3, Các phương thức cho vay đang áp dụng 9

1.2.3.1, Cho vay từng lần 9

1.2.3.2, Cho vay theo hạn mức tín dụng 10

1.2.3.3, Cho vay theo dự án đầu tư 10

1.2.3.4, Cho vay hợp vốn 11

1.2.3.5, Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 12

1.2.3.6, Cho vay theo hạn mức thấu chi 12

1.2.3.7, Cho vay trả góp 12

1.2.3.8, Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín

dung 12

1.2.3.9, Các phương thức cho vay khác 12

1.2.4, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trong cho

vay DN 12

1.2.3.1, Hệ số thu nợ 12

1.2.3.2, Vòng quay vốn tín dụng 12

1.2.3.3, Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 13

1.2.3.4, Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 13

1.3 Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa 13

1.3.1, Khái niệm DNNVV 13

1.3.2, Phân loại DNNVV 14

1.3.3, Vai trò DNNVV 15

1.3.4, Ưu thế và hạn chế của DNNVV 18

1.3.5, Nhu cầu vay vốn của DNNVV 19

1.3.6, Khả năng tiếp cận vốn của DNVVV 20

1.3.7, Sự cần thiết phát triển tín dụng đối với DNNVV 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 5

2.1 Tổng quan về NHTMCP Đông Á Chi nhánh quận 5 24

2.1.1, Giới thiệu chung về NHTM Đông Á 24

2.1.2, Giới thiệu tổng quan về NHTMCP Đông Á Chi nhánh Quận 5 24

2.2 Quy trình tín dụng 27

2.3 Tình hình huy động vốn tại DAB Chi Nhánh Quận 5 28

2.3.1, Tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế 28

2.3.2, Tình hình huy động vốn theo thời hạn 32

2.4 Thực trạng tín dụng DNNVV tại DAB Chi Nhánh Quận 5 34

2.4.1, Số lượng DN có quan hệ tín dụng với DAB CN Quận 5 35

2.4.2, Doanh số cho vay 36

2.4.2.1, Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng 36

2.4.2.2, Doanh số cho vay theo thời hạn đối với DNNVV 40

2.4.3, Doanh số thu nợ 42

2.4.3.1, Doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng 43

2.4.3.2, Doanh số thu nợ theo thời hạn đối với DNNVV 46

2.4.4, Dư nợ cho vay đối với DNNVV 48

2.4.4.1, Dư nợ theo đối tượng khách hàng 48

2.4.4.2, Dư nợ theo thời hạn đối với DNNVV 51

2.4.5, Đánh giá tình hình nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của

Ngân hàng 54

2.4.5.1, Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng 54

2.4.5.2, Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ 57

2.4.6, Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNNVV

2.4.5.1, Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động 59

2.4.5.2, Tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay 60

2.4.5.3, Vòng quay vốn tín dụng 62

2. 5 Đánh giá tổng quát về hoạt động cho vay DNNVV tại Chi nhánh 62

2.5.1, Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng đối với

DNNVV và nguyên nhân 62

2.5.1.1, Kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV 62

2.5.1.2, Nguyên nhân của những kết quả đạt được trên 63

2.5.2, Tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV và nguyên nhân 64

2.5.2.1, Những tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV 64

2.5.2.2, Nguyên nhân của những tồn tại trên 65

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 5

3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của NH đối với tín dụng DNNVV 70

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng DNNVV tại DAB

CN Q5 71

3.2.1, Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn cho Ngân hàng nhằm

mở rộng tín dụng đối với DNNVV 71

3.2.2, Tích cực cho vay hỗ trợ lãi suất 73

3.2.3, Tăng cường cho vay trung dài hạn để hổ trợ các DNNVV 74

3.2.4, Mở rộng thị phần cho vay 74

3.2.5, Giải pháp thu hút khách hàng 74

3.2.6, Tăng cường công tác kiểm tra các khoản vay 77

3.2.7, Các biện pháp hạn chế nợ quá hạn 79

3.2.8, Phát huy nhân tố con người 80

3.2.9, Tăng cường quan hệ tốt đẹp với Chính quyền địa phương 81

3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng

Đông Á Chi nhánh Quận 5 81

3.2.1, Kiến nghị đối với Hội sở Ngân hàng 81

3.2.2, Kiến nghị đối với ngành Ngân hàng 84

3.2.3, Các kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý 86

KẾT LUẬN 88

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

Phụ lục 1: Quy trình tín dụng của DAB 1

Phụ lục 2: Mẫu hồ sơ cấp vốn tại DAB 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY