Báo cáo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu cước cho Công ty Viettel

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 4PHẦN I 6TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL, 6TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN 6I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 61. Lịch sử hình thành và phát triển Tập đoàn viễn thông quân đội: 62. Bộ máy tổ chức của Công Ty Viễn Thông Viettel: 83. Hiểu biết về mục tiêu, quan điểm, triết lý và môi trường kinh doanh của Công ty Viễn thông Viettel 113.1. Mục tiêu, quan điểm và triết lý kinh doanh : 113.2. Nhiệm vụ của Công ty: 123.3. Tầm nhìn thương hiệu: 133.4. Phương ngôn hành động và ý nghĩa biểu trưng của thương hiệu (Logo): 143.5. Văn hoá Viettel: 154. Nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Công ty. 164.1. Phòng Kế hoạch 164.1.1. Nhiệm vụ của phòng 164.1.2. Nhiệm vụ từng ban 164.1.3. Mô hình tổ chức 184.2. Phòng Tổ chức lao động 184.2.1. Nhiệm vụ của Phòng: 194.2.2. Nhiệm vụ của các ban 194.2.3. Mô hình Tổ chức: 214.3. Phòng Chính trị: 214.3.1. Nhiệm vụ của phòng: 214.3.2. Nhiệm vụ của các ban: 224.4. Phòng Hành chính: 244.4.1. Nhiệm vụ của phòng: 254.4.2. Nhiệm vụ của các ban 25a. Ban hành chính, tổng hợp. 25* Công tác hành chính: 25b. Ban Đối ngoại: 26c. Ban văn thư: 26d. Ban xe : 264.4.3. Mô hình tổ chức 274.5. Phòng Tài chính 274.5.1. Nhiệm vụ của phòng: 274.5.2. Mô hình: 284.6. Phòng Đầu tư: 284.6.1. Nhiệm vụ của phòng: 284.6.2. Nhiệm vụ của các ban: 284.6.3. Mô hình tổ chức 304.7. Phòng Công nghệ thông tin (IT) 304.7.1. Nhiệm vụ của phòng : 304.7.2. Nhiệm vụ của các ban: 304.7.3. Mô hình tổ chức 314.8. Phòng Xây dựng dân dụng. 314.8.1. Nhiệm vụ của phòng: 324.8.2. Nhiệm vụ của các ban: 324.8.3. Mô hình 334.9. Phòng Quảng cáo, Truyền thông: 344.9.1. Nhiệm vụ của phòng 344.9.2. Nhiệm vụ từng ban 344.9.3. Mô hình tổ chức 374.10. Phòng kiểm soát nội bộ 374.10.1. Nhiệm vụ của phòng 374.10.2 Nhiệm vụ từng ban 384.10.3 Mô hình 39II . TRUNG TÂM QUẢN LÝ TỈNH 401. Quá trình hình thành và phát triển. 402. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý tỉnh. 403. Nhiệm vụ của Trung tâm 423.1. Nhiệm vụ của Trung tâm: 423.1.1. Phần Quản lý Nhân viên địa bàn 423.1.2. Phần Quản lý Tỉnh 433.2. Nhiệm vụ của các phòng thuộc nhóm Quản lý nhân viên Địa bàn 433.2.1. Phòng Quản lý địa bàn 433.2.2. Phòng Kế toán 443.2.3. Phòng Quản Lý nợ đọng 453.2.4. Phòng Tổ chức lao động 463.2.4. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 483.3. Nhiệm vụ của các phòng thuộc nhóm Quản lý Tỉnh 493.3.1. Phòng nghiệp vụ: 493.3.2. Phòng Điều hành: 493.3.3. Phòng Đảm bảo: 50PHẦN II 51KẾT QUẢ THỬ VIỆC 51MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 51CÔNG TÁC THU CƯỚC 51A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO TRONG QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC 51B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC 54I. NHữNG CĂN Cứ Để ĐạT ĐƯợC KếT QUả THử VIệC. 541. C¨n cø chñ quan. 542. C¨n cø kh¸ch quan. 54II. NH÷NG THUËN LîI, KHã KH¡N TRONG QU¸ TR×NH THö VIÖC 551. Những thuận lợi trong quá trình thử việc 552. Những khó khăn trong quá trình thử việc 55III. KếT QUả ĐạT ĐƯợC TRONG THờI GIAN THử VIệC. 561. Kết quả thu cước kỳ cước tháng 11 (Thu từ ngày 01/12/09 đến 15/01/10) 572. Kết quả thu cước kỳ cước tháng 12 (thu từ ngày 01/01/10 đến 28/02/10) 593. Kết quả thu cước kỳ cước tháng 01 (Thu từ ngày 01/02/10 đến 15/03/10) 61IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU CƯỚC. 621. Về phía Trung tâm : 622. Về phía phòng QLĐB 643. Về phía các Chi nhánh kinh doanh, ban cước tỉnh/ thành phố 66KẾT LUẬN 70NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 71NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN 72

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN I 6

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL, 6

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN 6

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 6

1. Lịch sử hình thành và phát triển Tập đoàn viễn thông quân đội: 6

2. Bộ máy tổ chức của Công Ty Viễn Thông Viettel: 8

3. Hiểu biết về mục tiêu, quan điểm, triết lý và môi trường kinh doanh của Công ty Viễn thông Viettel 11

3.1. Mục tiêu, quan điểm và triết lý kinh doanh : 11

3.2. Nhiệm vụ của Công ty: 12

3.3. Tầm nhìn thương hiệu: 13

3.4. Phương ngôn hành động và ý nghĩa biểu trưng của thương hiệu (Logo): 14

3.5. Văn hoá Viettel: 15

4. Nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Công ty. 16

4.1. Phòng Kế hoạch 16

4.1.1. Nhiệm vụ của phòng 16

4.1.2. Nhiệm vụ từng ban 16

4.1.3. Mô hình tổ chức 18

4.2. Phòng Tổ chức lao động 18

4.2.1. Nhiệm vụ của Phòng: 19

4.2.2. Nhiệm vụ của các ban 19

4.2.3. Mô hình Tổ chức: 21

4.3. Phòng Chính trị: 21

4.3.1. Nhiệm vụ của phòng: 21

4.3.2. Nhiệm vụ của các ban: 22

4.4. Phòng Hành chính: 24

4.4.1. Nhiệm vụ của phòng: 25

4.4.2. Nhiệm vụ của các ban 25

a. Ban hành chính, tổng hợp. 25

* Công tác hành chính: 25

b. Ban Đối ngoại: 26

c. Ban văn thư: 26

d. Ban xe : 26

4.4.3. Mô hình tổ chức 27

4.5. Phòng Tài chính 27

4.5.1. Nhiệm vụ của phòng: 27

4.5.2. Mô hình: 28

4.6. Phòng Đầu tư: 28

4.6.1. Nhiệm vụ của phòng: 28

4.6.2. Nhiệm vụ của các ban: 28

4.6.3. Mô hình tổ chức 30

4.7. Phòng Công nghệ thông tin (IT) 30

4.7.1. Nhiệm vụ của phòng : 30

4.7.2. Nhiệm vụ của các ban: 30

4.7.3. Mô hình tổ chức 31

4.8. Phòng Xây dựng dân dụng. 31

4.8.1. Nhiệm vụ của phòng: 32

4.8.2. Nhiệm vụ của các ban: 32

4.8.3. Mô hình 33

4.9. Phòng Quảng cáo, Truyền thông: 34

4.9.1. Nhiệm vụ của phòng 34

4.9.2. Nhiệm vụ từng ban 34

4.9.3. Mô hình tổ chức 37

4.10. Phòng kiểm soát nội bộ 37

4.10.1. Nhiệm vụ của phòng 37

4.10.2 Nhiệm vụ từng ban 38

4.10.3 Mô hình 39

II . TRUNG TÂM QUẢN LÝ TỈNH 40

1. Quá trình hình thành và phát triển. 40

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý tỉnh. 40

3. Nhiệm vụ của Trung tâm 42

3.1. Nhiệm vụ của Trung tâm: 42

3.1.1. Phần Quản lý Nhân viên địa bàn 42

3.1.2. Phần Quản lý Tỉnh 43

3.2. Nhiệm vụ của các phòng thuộc nhóm Quản lý nhân viên Địa bàn 43

3.2.1. Phòng Quản lý địa bàn 43

3.2.2. Phòng Kế toán 44

3.2.3. Phòng Quản Lý nợ đọng 45

3.2.4. Phòng Tổ chức lao động 46

3.2.4. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 48

3.3. Nhiệm vụ của các phòng thuộc nhóm Quản lý Tỉnh 49

3.3.1. Phòng nghiệp vụ: 49

3.3.2. Phòng Điều hành: 49

3.3.3. Phòng Đảm bảo: 50

PHẦN II 51

KẾT QUẢ THỬ VIỆC 51

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 51

CÔNG TÁC THU CƯỚC 51

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO TRONG QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC 51

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC 54

I. NHữNG CĂN Cứ Để ĐạT ĐƯợC KếT QUả THử VIệC. 54

1. C¨n cø chñ quan. 54

2. C¨n cø kh¸ch quan. 54

II. NH÷NG THUËN LîI, KHã KH¡N TRONG QU¸ TR×NH THö VIÖC 55

1. Những thuận lợi trong quá trình thử việc 55

2. Những khó khăn trong quá trình thử việc 55

III. KếT QUả ĐạT ĐƯợC TRONG THờI GIAN THử VIệC. 56

1. Kết quả thu cước kỳ cước tháng 11 (Thu từ ngày 01/12/09 đến 15/01/10) 57

2. Kết quả thu cước kỳ cước tháng 12 (thu từ ngày 01/01/10 đến 28/02/10) 59

3. Kết quả thu cước kỳ cước tháng 01 (Thu từ ngày 01/02/10 đến 15/03/10) 61

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU CƯỚC. 62

1. Về phía Trung tâm : 62

2. Về phía phòng QLĐB 64

3. Về phía các Chi nhánh kinh doanh, ban cước tỉnh/ thành phố 66

KẾT LUẬN 70

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 71

NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY