Báo cáo kết quả thực tập Giáo trình Môn Hệ thống Nông nghiệp

II/Thời gian: Từ ngày 20/5/2010 đến 23/52010 II/ Địa điểm: Tại Thành phố Cần Thơ: Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng Bằng Sông Cữu Long, các mô hình tại Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ. Tại huyện Tiền Giang: Trung tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam, các mô hình tại Xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC