Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung tâm Tân Đạt - Công ty vận tải Hà Nội

Mục lục1.1.Khái quát về doanh nghiệp 61.1.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp: 61.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm Tân Đạt 71.1.3. Ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh 81.1.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật 91.1.4.1.Phương tiện vận tải 91.1.4.2.Nhà xưởng 101.1.4.3. Bãi đỗ xe 101.1.5. Tình hình nhân lực 111.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 121.2.1. Vị thế của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh 121.2.2.Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. 161.2.3.Điều kiện tự nhiên và khí hậu tác động đến hoạt động của Trung tâm. 171.2.4. Mạng lưới đường giao thông trong vùng hoạt động. 181.3. Cơ cấu tổ chức của trung tâm Tân Đạt 19 1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 32II. Phần thực tập nghiệp vụ. 352.1 Lĩnh vực lao động tiền lương: 352.1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận chức năng 352.1.2. Tổ chức bộ máy, phân công tổ chức từng khâu nghiệp vụ trong bộ phận 372.1.3. Mối quan hệ giữa bộ phận phụ trách lao động tiền lương với giám đốc và với các bộ phận chức năng trong trung tâm. 402.1.4. Công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động và bố trí sử dụng lao động 402.2 Lĩnh vực kinh tế kế hoạch 472.2.1 Chức năng nhiệm vụ của bộ phân chức năng 472.2.2 Quan hệ của bộ phân kế hoạch điều độ với giám đốc và cá bộ phận chức năng khác 482.2.3 Trình tự, phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính(năm, tháng, quý) của doanh nghiệp; cách xác định chỉ tiêu của từng mặt kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. tình hình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế kế hoạch 492.2.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của bộ phân tiếp thị (marketing) 502.3 Lĩnh vực vật tư kỹ thuật 512.3.1 Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận chức năng 512.3.2 Quan hệ của bộ phận vật tư- kỹ thuật với giám đốc và với các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp 512.3.3 Công tác định mức tiêu hao vật tư và quản lí sử dụng , nội dung phương pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch cung cấp vật tư. 522.4 Lĩnh vực tài chính-kế toán 522.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng 522.4.2. Quan hệ của bộ phận tài chính – kế toán với giám đốc và với các bộ phận khác trong trung tâm. 562.4.3 Các văn bản hiện hành về chế độ tài chính kế toán 562.4.4. Trình tự nội dung và phương pháp lập kế hoạch thu chi tài chính và phân phối lợi nhuận thực hiện 59

Mục lục

1.1.Khái quát về doanh nghiệp 6

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp: 6

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm Tân Đạt 7

1.1.3. Ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh 8

1.1.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật 9

1.1.4.1.Phương tiện vận tải 9

1.1.4.2.Nhà xưởng 10

1.1.4.3. Bãi đỗ xe 10

1.1.5. Tình hình nhân lực 11

1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 12

1.2.1. Vị thế của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh 12

1.2.2.Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. 16

1.2.3.Điều kiện tự nhiên và khí hậu tác động đến hoạt động của Trung tâm. 17

1.2.4. Mạng lưới đường giao thông trong vùng hoạt động. 18

1.3. Cơ cấu tổ chức của trung tâm Tân Đạt 19

1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 32

II. Phần thực tập nghiệp vụ. 35

2.1 Lĩnh vực lao động tiền lương: 35

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận chức năng 35

2.1.2. Tổ chức bộ máy, phân công tổ chức từng khâu nghiệp vụ trong bộ phận 37

2.1.3. Mối quan hệ giữa bộ phận phụ trách lao động tiền lương với giám đốc và với các bộ phận chức năng trong trung tâm. 40

2.1.4. Công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động và bố trí sử dụng lao động 40

2.2 Lĩnh vực kinh tế kế hoạch 47

2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của bộ phân chức năng 47

2.2.2 Quan hệ của bộ phân kế hoạch điều độ với giám đốc và cá bộ phận chức năng khác 48

2.2.3 Trình tự, phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính(năm, tháng, quý) của doanh nghiệp; cách xác định chỉ tiêu của từng mặt kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. tình hình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế kế hoạch 49

2.2.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của bộ phân tiếp thị (marketing) 50

2.3 Lĩnh vực vật tư kỹ thuật 51

2.3.1 Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận chức năng 51

2.3.2 Quan hệ của bộ phận vật tư- kỹ thuật với giám đốc và với các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp 51

2.3.3 Công tác định mức tiêu hao vật tư và quản lí sử dụng , nội dung phương pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch cung cấp vật tư. 52

2.4 Lĩnh vực tài chính-kế toán 52

2.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng 52

2.4.2. Quan hệ của bộ phận tài chính – kế toán với giám đốc và với các bộ phận khác trong trung tâm. 56

2.4.3 Các văn bản hiện hành về chế độ tài chính kế toán 56

2.4.4. Trình tự nội dung và phương pháp lập kế hoạch thu chi tài chính và phân phối lợi nhuận thực hiện 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY