Báo cáo Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á (Hội Sở)

MỤC LỤC  Mục lụcDanh mục viết tắt Danh mục bảng biểuDanh mục sơ đồ và biểu đồPHẦN MỞ ĐẦU .Trang 11. Lý do chọn đề tài 12. Tổng quan các vấn đề liên quan của đề tài 23. Phương pháp nghiên cứu 44. Mục tiêu nghiên cứu 45. Phạm vi nghiên cứu 46. Những đóng góp mới của đề tài 47. Kết cấu báo cáo nghiên cứu 5CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng 61.1.1. Hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại 61.1.2. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng 61.1.2.1. Các loại tín dụng ngân hàng 61.1.2.2. Các phương pháp xác định lãi suất cho vay 71.1.3. Quy trình tín dụng 91.1.3.1. Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng 91.1.3.2. Quy trình tín dụng căn bản 91.1.4. Bảo đảm tín dụng 131.1.4.1. Giới thiệu chung về các hình thức bảo đảm tín dụng 131.1.4.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng 141.2. Khái quát về thẩm định tín dụng 151.2.1. Tầm quan trọng của thẩm định tín dụng 151.2.2. Những nội dung chính yếu của thẩm định 161.2.2.1. Thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn 161.2.2.2. Thẩm định khả năng tài chính 161.2.2.3. Thẩm định khả năng trả nợ 201.2.2.4. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay 201.2.2.5. Ước lượng và kiểm soát rủi ro 201.2.3. Quy trình thẩm định tín dụng 211.2.4. Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay 221.3. Một số chỉ tiêu dùng đề đánh giá hiệu quả tín dụng. 221.3.1. Doanh số cho vay 221.3.2. Doanh số thu nợ 221.3.3. Dư nợ cho vay 221.3.4. Nợ quá hạn 221.3.5. Tỷ lệ nợ trên vốn huy động 231.3.6. Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn 231.3.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 23Tóm tắt chương 1 24CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á (HỘI SỞ)2.1. Đặc điểm kinh tế-xã hội Tỉnh Đồng Nai năm 2008 252.1.1. Khái quát chung 252.1.2. Tình hình kinh tế 252.2. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á 272.3. Đánh giá về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á giai đoạn 2007 – 2008 282.3.1. Tình hình huy động vốn 282.3.2. Tình hình dư nợ 292.3.2.1. Tình hình dư nợ phân theo thành phần kinh tế 292.3.2.2. Tình hình dư nợ phân theo ngành kinh tế 312.3.2.3. Tình hình dư nợ theo thời hạn vay 322.3.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh 332.3.4. Tình hình nợ xấu 362.4. Thực tế quy trình cấp tín dụng tại NHTM Cổ phần Đại Á 372.4.1. Tóm tắt hướng dẫn thẩm định tín dụng tại ngân hàng 372.4.1.1. Tiếp xúc khách hàng 382.4.1.2. Thẩm định thực tế 392.4.1.3. Lập tờ trình thẩm định trình duyệt 422.4.1.4. Lập hồ sơ vay cho khách hàng, đăng kí giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp, kí kết hợp đồng 442.4.1.5. Thực hiện hợp đồng (giải ngân) 452.4.1.6. Lưu trữ hồ sơ, giám sát vốn vay 462.4.1.7. Tất toán hợp đồng, lưu trữ hồ sơ 462.4.2. Ví dụ phương án tài trợ đã thẩm định và được xét duyệt cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á 472.4.2.1. Giới thiệu khách hàng 472.4.2.2. Tình hình hoạt động 492.4.2.3. Nhu cầu vay vốn 522.4.2.4. Kế hoạch trả nợ 532.4.2.5. Kết luận và đề xuất 53 2.5. Nhận xét về chất lượng thẩm định tại Đại Á ngân hàng 54Tóm tắt chương 2 55CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á (HỘI SỞ)3.1. Định hướng phát triển, mục tiêu hoạt động của ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á năm 2009 563.2. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 573.2.1. Đối với giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 573.2.2. Đối với giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh chất lượng tín dụng 613.2.3. Đối với giải pháp giúp doanh nghiệp hoạt động tốt nhằm đảm bảo hiệu quả tín dụng và khẳng định đúng chất lượng thẩm định tín dụng 653.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng thẩm định tín dụng 663.3.2. Kiến nghị với Chính phủ 663.3.3. Kiến nghị đối với các cơ quan chủ quản 673.3.4. Kiến nghị với UBND Tỉnh Đồng Nai 673.3.5. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68Tóm tắt chương 3 70KẾT LUẬN 71Danh mục tài liệu tham khảo.Phụ lục.

MỤC LỤC

Mục lục

Danh mục viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục sơ đồ và biểu đồ

PHẦN MỞ ĐẦU .Trang 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tổng quan các vấn đề liên quan của đề tài 2

3. Phương pháp nghiên cứu 4

4. Mục tiêu nghiên cứu 4

5. Phạm vi nghiên cứu 4

6. Những đóng góp mới của đề tài 4

7. Kết cấu báo cáo nghiên cứu 5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng 6

1.1.1. Hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại 6

1.1.2. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng 6

1.1.2.1. Các loại tín dụng ngân hàng 6

1.1.2.2. Các phương pháp xác định lãi suất cho vay 7

1.1.3. Quy trình tín dụng 9

1.1.3.1. Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng 9

1.1.3.2. Quy trình tín dụng căn bản 9

1.1.4. Bảo đảm tín dụng 13

1.1.4.1. Giới thiệu chung về các hình thức bảo đảm tín dụng 13

1.1.4.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng 14

1.2. Khái quát về thẩm định tín dụng 15

1.2.1. Tầm quan trọng của thẩm định tín dụng 15

1.2.2. Những nội dung chính yếu của thẩm định 16

1.2.2.1. Thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn 16

1.2.2.2. Thẩm định khả năng tài chính 16

1.2.2.3. Thẩm định khả năng trả nợ 20

1.2.2.4. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay 20

1.2.2.5. Ước lượng và kiểm soát rủi ro 20

1.2.3. Quy trình thẩm định tín dụng 21

1.2.4. Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay 22

1.3. Một số chỉ tiêu dùng đề đánh giá hiệu quả tín dụng. 22

1.3.1. Doanh số cho vay 22

1.3.2. Doanh số thu nợ 22

1.3.3. Dư nợ cho vay 22

1.3.4. Nợ quá hạn 22

1.3.5. Tỷ lệ nợ trên vốn huy động 23

1.3.6. Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn 23

1.3.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 23

Tóm tắt chương 1 24

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á (HỘI SỞ)

2.1. Đặc điểm kinh tế-xã hội Tỉnh Đồng Nai năm 2008 25

2.1.1. Khái quát chung 25

2.1.2. Tình hình kinh tế 25

2.2. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á 27

2.3. Đánh giá về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á giai đoạn 2007 – 2008 28

2.3.1. Tình hình huy động vốn 28

2.3.2. Tình hình dư nợ 29

2.3.2.1. Tình hình dư nợ phân theo thành phần kinh tế 29

2.3.2.2. Tình hình dư nợ phân theo ngành kinh tế 31

2.3.2.3. Tình hình dư nợ theo thời hạn vay 32

2.3.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh 33

2.3.4. Tình hình nợ xấu 36

2.4. Thực tế quy trình cấp tín dụng tại NHTM Cổ phần Đại Á 37

2.4.1. Tóm tắt hướng dẫn thẩm định tín dụng tại ngân hàng 37

2.4.1.1. Tiếp xúc khách hàng 38

2.4.1.2. Thẩm định thực tế 39

2.4.1.3. Lập tờ trình thẩm định trình duyệt 42

2.4.1.4. Lập hồ sơ vay cho khách hàng, đăng kí giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp, kí kết hợp đồng 44

2.4.1.5. Thực hiện hợp đồng (giải ngân) 45

2.4.1.6. Lưu trữ hồ sơ, giám sát vốn vay 46

2.4.1.7. Tất toán hợp đồng, lưu trữ hồ sơ 46

2.4.2. Ví dụ phương án tài trợ đã thẩm định và được xét duyệt cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á 47

2.4.2.1. Giới thiệu khách hàng 47

2.4.2.2. Tình hình hoạt động 49

2.4.2.3. Nhu cầu vay vốn 52

2.4.2.4. Kế hoạch trả nợ 53

2.4.2.5. Kết luận và đề xuất 53

2.5. Nhận xét về chất lượng thẩm định tại Đại Á ngân hàng 54

Tóm tắt chương 2 55

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á (HỘI SỞ)

3.1. Định hướng phát triển, mục tiêu hoạt động của ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Á năm 2009 56

3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 57

3.2.1. Đối với giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 57

3.2.2. Đối với giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh chất lượng tín dụng 61

3.2.3. Đối với giải pháp giúp doanh nghiệp hoạt động tốt nhằm đảm bảo hiệu quả tín dụng và khẳng định đúng chất lượng thẩm định tín dụng 65

3.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng thẩm định tín dụng 66

3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ 66

3.3.3. Kiến nghị đối với các cơ quan chủ quản 67

3.3.4. Kiến nghị với UBND Tỉnh Đồng Nai 67

3.3.5. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68

Tóm tắt chương 3 70

KẾT LUẬN 71

Danh mục tài liệu tham khảo.

Phụ lục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY