Báo cáo Giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤCDanh mục các từ viết tắtDanh mục bảng biểuDanh mục biểu đồPHẦN MỞ ĐẦU Trang 11. Lý do chọn đề tài 1 2. Tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài 23. Phương pháp nghiên cứu 54. Mục đích nghiên cứu của đề tài 65. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 66. Những đóng góp mới của đề tài 67. Bố cục của đề tài 7 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 Ngân hàng thương mại và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 8 1.1.1 Khái niệm và vai trò của Ngân hàng thương mại 8 1.1.2 Các chức năng của Ngân hàng thương mại 9 1.1.3 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 111.2 Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 17 1.2.1 Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn 17 1.2.2 Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 20 1.2.4 Các giải pháp tăng vốn của Ngân hàng thương mại 22Tóm tắt chương 1 23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH No & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2008 24 2.1.1 Khái quát chung 24 2.1.2 Một số thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2008 242.2 Quá trình hình thành và phát triển của NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 25 2.2.1 Lịch sử hình thành 25 2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 262.3 Thực trạng huy động vốn tại NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 28 2.3.1 Tình hình huy động vốn 28 2.3.1.1 Nguồn vốn huy động phân theo nguyên tệ 29 2.3.1.1 Nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 30 2.3.1.1 Nguồn vốn huy động phân theo thời hạn gửi 32 2.3.2 Tình hình biến động lãi suất trong hai năm 2007 và 2008 34 2.3.3 Tình hình hoạt động tín dụng 36 2.3.3.1 Tình hình dư nợ 36 2.3.3.2 Tình hình nợ xấu 40 2.3.4 Tình hình hoạt động tài chính của Ngân hàng No & PTNT tỉnh Đồng Nai năm 2007 và 2008 422.4 Kết quả khảo sát thực tế 43 2.4.1 Mô tả quá trình thu thập thông tin thực tế 43 2.4.2 Phân tích các phương án trả lời của khách hàng được khảo sát 432.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 53 2.5.1 Những thành tựu mà Ngân hàng đạt được trong hai năm 2007 và 2008 53 2.5.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 55Tóm tắt chương 2 57CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH No & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI3.1 Định hướng mục tiêu phát triển của NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 58 3.1.1 Định hướng phát triển đến năm 2010 58 3.1.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 593.2 Giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 60 3.2.1 Nhóm giải pháp mở rộng và nâng cao nghiệp vụ huy động vốn 60 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ huy động vốn 673.3 Một số kiến nghị 73 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 73 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 74 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng No & PTNT Việt Nam 74Tóm tắt chương 3 76KẾT LUẬN 77Danh mục tài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục biểu đồ

PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài 2

3. Phương pháp nghiên cứu 5

4. Mục đích nghiên cứu của đề tài 6

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

6. Những đóng góp mới của đề tài 6

7. Bố cục của đề tài 7

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Ngân hàng thương mại và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 8

1.1.1 Khái niệm và vai trò của Ngân hàng thương mại 8

1.1.2 Các chức năng của Ngân hàng thương mại 9

1.1.3 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 11

1.2 Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 17

1.2.1 Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn 17

1.2.2 Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 18

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 20

1.2.4 Các giải pháp tăng vốn của Ngân hàng thương mại 22

Tóm tắt chương 1 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH No & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI

2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2008 24

2.1.1 Khái quát chung 24

2.1.2 Một số thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2008 24

2.2 Quá trình hình thành và phát triển của NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 25

2.2.1 Lịch sử hình thành 25

2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 26

2.3 Thực trạng huy động vốn tại NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 28

2.3.1 Tình hình huy động vốn 28

2.3.1.1 Nguồn vốn huy động phân theo nguyên tệ 29

2.3.1.1 Nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 30

2.3.1.1 Nguồn vốn huy động phân theo thời hạn gửi 32

2.3.2 Tình hình biến động lãi suất trong hai năm 2007 và 2008 34

2.3.3 Tình hình hoạt động tín dụng 36

2.3.3.1 Tình hình dư nợ 36

2.3.3.2 Tình hình nợ xấu 40

2.3.4 Tình hình hoạt động tài chính của Ngân hàng No & PTNT tỉnh Đồng Nai năm 2007 và 2008 42

2.4 Kết quả khảo sát thực tế 43

2.4.1 Mô tả quá trình thu thập thông tin thực tế 43

2.4.2 Phân tích các phương án trả lời của khách hàng được khảo sát 43

2.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 53

2.5.1 Những thành tựu mà Ngân hàng đạt được trong hai năm 2007 và 2008 53

2.5.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 55

Tóm tắt chương 2 57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH No & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI

3.1 Định hướng mục tiêu phát triển của NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 58

3.1.1 Định hướng phát triển đến năm 2010 58

3.1.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 59

3.2 Giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại NH No & PTNT tỉnh Đồng Nai 60

3.2.1 Nhóm giải pháp mở rộng và nâng cao nghiệp vụ huy động vốn 60

3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ huy động vốn 67

3.3 Một số kiến nghị 73

3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 73

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 74

3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng No & PTNT Việt Nam 74

Tóm tắt chương 3 76

KẾT LUẬN 77

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY