Báo cáo Đề tài Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, để phòng chống bệnh thán thư trên cây ớt (Capsium frutescens) tại Thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG. 6

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 7

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 8

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS . 1

MỞ ĐẦU. 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 5

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÂY ỚT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Colletotrichum sp GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN ỚT. 5

1.1.1. Khái quát về cây ớt. 5

1.1.1.1. Đặc điểm sinh học của cây ớt . 5

1.1.1.2. Giá trị dinh dưỡng, y học của cây ớt. 5

1.1.2. Nghiên cứu về các loài nấm Colletotrichum gây bệnh

thán thư ớt. 5

1.2. SƠ LƯỢC VỀ XẠ KHUẨN . 5

1.2.1. Cấu tạo của xạ khuẩn. 5

1.2.2. Ứng dụng của xạ khuẩn sinh chất kháng sinh trong bảo

vệ thực vật trên thế giới và Việt Nam. 6

1.2.2.1. Ứng dụng của xạ khuẩn sinh chất kháng sinh trong

bảo vệ thực vật trên thế giới. 6

1.2.2.2. Ứng dụng xạ khuẩn sinh chất kháng sinh trong

bảo vệ thực vật ở Việt Nam. 6

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU . 6

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 6

2.2. ĐỊA ĐIỂM, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. 6

2.2.1. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu thí nghiệm. 6

2.2.1.1. Địa điểm thu mẫu ngoài thực địa. 6

2.2.2.2. Địa điểm nghiên cứu thí nghiệm . 62.2.2. Thời gian nghiên cứu. 7

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 7

2.3.1 Phương pháp thu mẫu ngoài thực địa. 7

2.3.1.1.Thu mẫu bệnh cây . 7

2.3.1.2. Phương pháp thu thập mẫu đất. 7

2.3.1.3. Phương pháp thu mẫu theo giai đoạn sinh trưởng,

phát triên của cây ớt. 7

2.3.2 Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm . 7

2.3.2.1. Phương pháp phân lập mẫu bệnh cây . 7

2.3.2.2. Sơ bộ phân loại các chủng nấm mốc gây bệnh trênớt . 7

2.3.2.3. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học. 7

2.3.2.4. Các phương pháp xác định hoạt tính kháng sinh. 7

2.3.2.5. Lựa chọn môi trường lên men sinh tổng hợp chất

kháng sinh. 7

2.3.2.6. Phương pháp tìm hiểu khả năng ứng dụng dịch

kháng sinh thô của các chủng xạ khuẩn chống nấm gây bệnh thán

thư trên cây ớt. 7

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu. 7

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 8

3.1. THÀNH PHẦN CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY TRÊN CÂYỚT . 8

3.2. NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG BỆNH VÀ LÂY BỆNH

NHÂN TẠO CỦA CÁC CHỦNG NÂM MỐC GÂY BỆNH

THÁN THƯ (Colletotrichum) TRÊN CÂY ỚT. 9

3.2.1 Nghiên cứu các chủng nấm mốc gây bệnh thán thư

(Colletotrichum) trên cây ớt . 9

3.2.2. Kết quả lây bệnh nhân tạo xác định tác nhân nấm gây

bệnh thán thư trên cây ớt . 93.3. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ

HOẠT TÍNH KHÁNG SINH MẠNH VỚI VI NẤM GÂY BỆNHTRÊN CÂY ỚT. 10

3.4. NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CHỦNG

XẠ KHUẨN XK5 . 12

3.4.1. Đặc điểm nuôi cấy và đặc điểm hình thái. 12

3.4.2. Đăc điểm sinh lý, sinh hóa . 12

3.4.2.1. Xác định nhiệt độ và pH tối ưu. 12

3.4.2.2. Sự hình thành sắc tố mêlanin . 13

3.4.2.3 Khả năng đồng hóa các nguồn cacbon . 13

3.4.2.4. Khả năng sinh amilaza, xenlulaza ngoại bào của

chủng xạ khuẩn XK5. 14

3.5. KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT KHÁNG SINH CỦA

CHỦNG XẠ KHUẨN XK5. 14

3.5.1. Hoạt tính kháng nấm Colletrichum của chủng xạ khuẩnXK5 . 14

3.5.2. Lựa chọn môi trường lên men . 15

3.5.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH đến khả năng sinh tổnghợp CKS . 15

3.5.4. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinhtổng hợp CKS . 15

3.6. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA DỊCH

KHÁNG SINH THÔ CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN XK5. 16

3.6.1. Xử lý hạt bằng dung dịch kháng sinh thô của chủng XK5. 16

3.6.2. Phương pháp tạo chế phẩm . 17

3.6.3. Xử lý đất trồng ớt đã nhiễm Colletotrichum . 17

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY