Báo cáo Đề tài Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn ở Đà Nẵng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁCH SẠN, MÙA THẤP

ĐIỂM VÀ Dư THỪA THỊ TRưỜNG .3

1.1 Du lịch, khách sạn .3

1.1.1 Du lịch.3

1.1.2 Khách sạn.3

1.2 Tính mùa vụ và mùa thấp điểm của khách sạn.4

1.2.1 Tính mùa vụ trong du lịch.4

1.2.2 Mùa thấp điểm đối với khách sạn .5

1.3 Cung - cầu hàng hóa, tình trạng tối thiểu lỗ và điểm đóng cửa

doanh nghiệp .6

1.3.1 Cung hàng hóa.6

1.3.2 Cầu hàng hóa.7

1.3.3 Tình trạng tối thiểu lỗ và điểm đóng của doanh nghiệp.9

1.4 Trạng thái dư thừa thị trường và phương pháp giảm tình trạng dưthừa.9

1.4.1 Trạng thái cân bằng thị trường và tình trạng dư thừa thịtrường.9

1.4.2 Những cách thức can thiệp làm giảm dư thừa thị trường.9

1.5 Ứng dụng lý thuyết kinh tế vi mô giảm tình trạng dư thừa thị

trường đối với hàng hóa là các phòng ốc trong các khách sạn .10

1.5.1 Đường cung và đường cầu của một khách sạn trong ngắn hạn.10

1.5.2 Những cách thức ứng dụng kinh tế học vi mô làm giảm tình

trạng dư thừa phòng ốc khách sạn mùa thấp điểm .11

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG Dư THỪA PHÒNG ỐC CÁC

KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG MÙA THẤP ĐIỂM .13

2.1 Thành phố Đà Nẵng và các điều kiện phát triển du lịch.13

2.1.1 Tình hình nguồn cung các phòng ốc .13

2.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch.13

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh lưu trú .13

2.2.1 Tình hình nguồn cung các phòng ốc .13

2.2.2 Tình hình khách hàng.132.2.3 Kết quả kinh doanh .14

2.3 Tính mùa vụ và mùa thấp điểm trong kinh doanh khách sạn ĐàNẵng .14

2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính mùa vụ du lịch của Đà Nẵng.14

2.3.2. Quy luật về tính thời vụ các khách sạn tại Đà Nẵng.15

2.3.3 Tác động của trạng thái dư thừa công suất mùa thấp điểm .17

2.4 Điều tra nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng dư thừa công

suất mùa thấp điểm.19

2.4.1 Mục đích, đối tượng, thời gian của cuộc điều tra.19

2.4.2 Cách tiếp cận và phương pháp điều tra .20

2.4.3 Kết quả phân tích thống kê mô tả và kiểm định.22

2.4.4 Kết luận chung về kết quả điều tra.22

CHưƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢM Dư THỪA CÔNG

SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG.23

3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020.23

3.1.1 Mục tiêu phát triển .23

3.1.1.1. Mục tiêu tổng quát .23

3.1.2. Phương hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020.24

3.1.3 Cơ hội – đe dọa, điểm mạnh - điểm yếu của ngành kinh

doanh khách sạn mùa thấp điểm. .25

3.2 Phương hướng làm giảm tình trạng dư thùa mùa thấp điểm các

khách sạn Đà Nẵng.27

3.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm .28

3.2.2 Giảm giá sâu các phòng ốc mùa thấp điểm.28

3.2.3 Tăng cầu đối với hàng hóa là các phòng ốc khách sạn .29

3.3 Các giải pháp nhằm giảm tình trạng dư thừa công suất mùa thấp

điểm các khách sạn Đà Nẵng.30

3.3.1 Các giải pháp đối với cung.30

3.3.2 Các giải pháp làm tăng cầu cầu.31

3.4 Các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, dự đoán kết quả

và hướng phát triển của đề tài.35

3.4.1 Các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước.353.4.2 Dự đoán kết quả .36

3.4.3 Hiệu quả và công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu .36

KẾT LUẬN .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY