Báo cáo Đẩy mạnh hoạt động Marketing thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Biên Hòa

MỤC LỤCTrangBìaLời cảm ơnMục lụcDanh mục bảng biểuDanh mục biểu đồDanh mục các từ viết tắtPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài 12. Tổng quan đề tài nghiên cứu 53. Phương pháp nghiên cứu 64. Mục tiêu nghiên cứu 65. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 66. Những đóng góp mới của đề tài 77. Kết cấu nội dung 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING DỊCH VỤ THANH TOÁNBẰNG THẺ NGÂN HÀNG 81.1. Lịch sử hình thành và phát triển thẻ 81.2. Khái niệm và phân loại thẻ 111.2.1, Khái niệm 111.2.2, Phân loại thẻ 111.2.2.1, Thẻ tín dụng (Creadit Card) 111.2.2.2, Thẻ thanh toán (Charge Card) 121.2.2.3, Thẻ ATM 121.2.2.4, Thẻ ghi nợ (Debit card) 131.3. Các bên tham gia trong hoạt động thẻ 141.3.1, Tổ chức thẻ quốc tế 141.3.2, Ngân hàng phát hành 141.3.3, Chủ thẻ 151.3.4, Ngân hàng thanh toán 151.3.5, Đơn vị chấp nhận thẻ 161.4. Các hoạt động kinh doanh thẻ 171.4.1, Hoạt động phát hành 171.4.2, Hoạt động thanh toán 181.4.3, Hoạt động quản lý rủi ro 191.4.4, Marketing và dịch vụ khách hàng 201.4.5, Hệ thống công nghệ 221.5. Khái quát Marketing thẻ ngân hàng 221.5.1, Khái quát về Marketing. 221.5.2, Khái quát về Marketing thẻ ngân hàng. 231.6. Ý nghĩa kinh tế của việc sử dụng thẻ 231.6.1, Lợi ích của việc sử dụng thẻ ở tầm vĩ mô 231.6.2, Lợi ích của việc sử dụng thẻ ở tầm vi mô 251.6.2.1, Đối với khách hàng 251.6.2.2, Đối với các đơn vị chấp nhận thẻ 26Tóm tắt chương 1 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH BIÊN HÒA 282.1. Tình hình thanh toán thẻ ở nước ta trong thời gian qua 282.2. Tình hình phát triển thị trường thẻ ngân hàng qua các năm 332.3. Thống kê mốc lịch sử ra đời thẻ Vietcombank 352.4. Các sản phẩm thẻ của Ngân hàng Ngoại Thương Biên Hòa 362.4.1, Vietcombank Connect24 362.4.2, Vietcombank SG24 362.4.3, Vietcombank Connect24 Visa 372.4.4, Vietcombank MTV MasterCard 382.4.5, Vietcombank Visa và Vietcombank MasterCard “Cội Nguồn” 382.4.6, Vietcombank American Express 392.4.7, Vietcombank Vietnam Airlines American Express (Bông Sen Vàng) 402.5. Thống kê tiện ích sử dụng thẻ VCB 402.6. Thực trạng hoạt động thẻ tại VCB Biên Hòa 412.6.1, Số lượng thẻ ghi nợ do VCB Biên Hòa phát hành năm 2007 và 2008 412.6.2, Số lượng thẻ tín dụng do VCB Biên Hòa phát hành năm 2007 và 2008 422.6.3, Tình hình thanh toán thẻ tín dụng của VCB Biên Hòa trong năm 2007 và 2008 442.7. Công nghệ thanh toán thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại ThươngViệt Nam 452.7.1, Cổng thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và OnePAY 452.7.2, Mô hình thanh toán cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam 462.7.3, Lợi ích từ sự kết nối hệ thống thẻ Banknet – Smarlink 472.7.4, Ngân hàng đại lý và thanh toán bù trừ NNSS 482.7.5, Đánh giá chung về dịch vụ Ngân hàng điện tử 502.7.6, SMS Banking – SMS Chủ động phục vụ khách hàng 24/24/7 512.7.7, Khả năng đáp ứng của VCB Biên Hòa về thương mại điện tử 522.8. Hoạt động Marketing hiện tại của VCB Biên Hòa 532.8.1, Khuyến mãi thẻ mới sử dụng lần đầu 532.8.2, Ưu đãi cho Doanh nghiệp bằng chiết khấu, giảm trừ 532.9. Kết quả khảo sát thực tế 542.9.1, Mô tả cuộc điều tra 542.9.2, Biểu đồ xử lý số liệu điểu tra 542.9.3, Bảng xử lý số liệu điều tra 56Tóm tắt chương 2 61CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA 623.1. Định hướng phát triển của VCB Biên Hòa 623.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Biên Hòa 623.2.1, Về cán bộ Marketing 623.2.2, Về chính sách Marketing 633.2.3, Về website riêng 643.3. Đề xuất chiến lược Marketing mới 643.3.1, Nhóm giải pháp 1 643.3.1.1, Ưu đãi cho thẻ có thời gian sử dụng trên 5 năm 643.3.1.2, Ưu đãi cho thẻ phát hành theo lô lớn 653.3.1.3, Đi trước đón đầu thanh toán Fastfoods (Thức ăn nhanh) bằng thẻ Vietcombank 653.3.1.4, Mở rộng thanh toán phí với thương hiệu thẻ Vietcombank Connect24 66* Thanh toán phí TAXI 66 * Thanh toán tiền HỌC PHÍ 663.3.1.5, Vi- Marketing thông qua khách hàng 673.3.1.6, Telemarketing chăm sóc khách hàng 683.3.2, Nhóm giải pháp 2 693.3.2.1, Tích hợp thẻ thanh toán của VCB Biên Hòa với thẻ công nhân 693.3.2.2, Tích hợp thẻ thanh toán của VCB Biên Hòa với thẻ sinh viên 703.4. Kiến nghị với Hội Sở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 703.4.1, Về chi phí Marketing 703.4.2, Chuyên viên Marketing ngân hàng 713.4.3, Về khuyến mãi 713.4.4, Kiosk ngân hàng 723.4.5, Công nghệ thẻ Chip 723.4.6, Giải pháp dành cho thẻ ATM 733.5. Kiến nghị đối với Chính Phủ 74Tóm tắt chương 3 75PHẦN KẾT LUẬN 76Danh mục tài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC



Trang

Bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục bảng biểu

Danh mục biểu đồ

Danh mục các từ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tổng quan đề tài nghiên cứu 5

3. Phương pháp nghiên cứu 6

4. Mục tiêu nghiên cứu 6

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

6. Những đóng góp mới của đề tài 7

7. Kết cấu nội dung 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING DỊCH VỤ THANH TOÁN

BẰNG THẺ NGÂN HÀNG 8

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển thẻ 8

1.2. Khái niệm và phân loại thẻ 11

1.2.1, Khái niệm 11

1.2.2, Phân loại thẻ 11

1.2.2.1, Thẻ tín dụng (Creadit Card) 11

1.2.2.2, Thẻ thanh toán (Charge Card) 12

1.2.2.3, Thẻ ATM 12

1.2.2.4, Thẻ ghi nợ (Debit card) 13

1.3. Các bên tham gia trong hoạt động thẻ 14

1.3.1, Tổ chức thẻ quốc tế 14

1.3.2, Ngân hàng phát hành 14

1.3.3, Chủ thẻ 15

1.3.4, Ngân hàng thanh toán 15

1.3.5, Đơn vị chấp nhận thẻ 16

1.4. Các hoạt động kinh doanh thẻ 17

1.4.1, Hoạt động phát hành 17

1.4.2, Hoạt động thanh toán 18

1.4.3, Hoạt động quản lý rủi ro 19

1.4.4, Marketing và dịch vụ khách hàng 20

1.4.5, Hệ thống công nghệ 22

1.5. Khái quát Marketing thẻ ngân hàng 22

1.5.1, Khái quát về Marketing. 22

1.5.2, Khái quát về Marketing thẻ ngân hàng. 23

1.6. Ý nghĩa kinh tế của việc sử dụng thẻ 23

1.6.1, Lợi ích của việc sử dụng thẻ ở tầm vĩ mô 23

1.6.2, Lợi ích của việc sử dụng thẻ ở tầm vi mô 25

1.6.2.1, Đối với khách hàng 25

1.6.2.2, Đối với các đơn vị chấp nhận thẻ 26

Tóm tắt chương 1 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH BIÊN HÒA 28

2.1. Tình hình thanh toán thẻ ở nước ta trong thời gian qua 28

2.2. Tình hình phát triển thị trường thẻ ngân hàng qua các năm 33

2.3. Thống kê mốc lịch sử ra đời thẻ Vietcombank 35

2.4. Các sản phẩm thẻ của Ngân hàng Ngoại Thương Biên Hòa 36

2.4.1, Vietcombank Connect24 36

2.4.2, Vietcombank SG24 36

2.4.3, Vietcombank Connect24 Visa 37

2.4.4, Vietcombank MTV MasterCard 38

2.4.5, Vietcombank Visa và Vietcombank MasterCard “Cội Nguồn” 38

2.4.6, Vietcombank American Express 39

2.4.7, Vietcombank Vietnam Airlines American Express (Bông Sen Vàng) 40

2.5. Thống kê tiện ích sử dụng thẻ VCB 40

2.6. Thực trạng hoạt động thẻ tại VCB Biên Hòa 41

2.6.1, Số lượng thẻ ghi nợ do VCB Biên Hòa phát hành năm 2007 và 2008 41

2.6.2, Số lượng thẻ tín dụng do VCB Biên Hòa phát hành năm 2007 và 2008 42

2.6.3, Tình hình thanh toán thẻ tín dụng của VCB Biên Hòa trong năm

2007 và 2008 44

2.7. Công nghệ thanh toán thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam 45

2.7.1, Cổng thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam và OnePAY 45

2.7.2, Mô hình thanh toán cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam 46

2.7.3, Lợi ích từ sự kết nối hệ thống thẻ Banknet – Smarlink 47

2.7.4, Ngân hàng đại lý và thanh toán bù trừ NNSS 48

2.7.5, Đánh giá chung về dịch vụ Ngân hàng điện tử 50

2.7.6, SMS Banking – SMS Chủ động phục vụ khách hàng 24/24/7 51

2.7.7, Khả năng đáp ứng của VCB Biên Hòa về thương mại điện tử 52

2.8. Hoạt động Marketing hiện tại của VCB Biên Hòa 53

2.8.1, Khuyến mãi thẻ mới sử dụng lần đầu 53

2.8.2, Ưu đãi cho Doanh nghiệp bằng chiết khấu, giảm trừ 53

2.9. Kết quả khảo sát thực tế 54

2.9.1, Mô tả cuộc điều tra 54

2.9.2, Biểu đồ xử lý số liệu điểu tra 54

2.9.3, Bảng xử lý số liệu điều tra 56

Tóm tắt chương 2 61

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA 62

3.1. Định hướng phát triển của VCB Biên Hòa 62

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh

Biên Hòa 62

3.2.1, Về cán bộ Marketing 62

3.2.2, Về chính sách Marketing 63

3.2.3, Về website riêng 64

3.3. Đề xuất chiến lược Marketing mới 64

3.3.1, Nhóm giải pháp 1 64

3.3.1.1, Ưu đãi cho thẻ có thời gian sử dụng trên 5 năm 64

3.3.1.2, Ưu đãi cho thẻ phát hành theo lô lớn 65

3.3.1.3, Đi trước đón đầu thanh toán Fastfoods (Thức ăn nhanh)

bằng thẻ Vietcombank 65

3.3.1.4, Mở rộng thanh toán phí với thương hiệu thẻ Vietcombank Connect24 66

* Thanh toán phí TAXI 66

* Thanh toán tiền HỌC PHÍ 66

3.3.1.5, Vi- Marketing thông qua khách hàng 67

3.3.1.6, Telemarketing chăm sóc khách hàng 68

3.3.2, Nhóm giải pháp 2 69

3.3.2.1, Tích hợp thẻ thanh toán của VCB Biên Hòa với thẻ công nhân 69

3.3.2.2, Tích hợp thẻ thanh toán của VCB Biên Hòa với thẻ sinh viên 70

3.4. Kiến nghị với Hội Sở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 70

3.4.1, Về chi phí Marketing 70

3.4.2, Chuyên viên Marketing ngân hàng 71

3.4.3, Về khuyến mãi 71

3.4.4, Kiosk ngân hàng 72

3.4.5, Công nghệ thẻ Chip 72

3.4.6, Giải pháp dành cho thẻ ATM 73

3.5. Kiến nghị đối với Chính Phủ 74

Tóm tắt chương 3 75

PHẦN KẾT LUẬN 76

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY