Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng SCB

MỤC LỤC PHẦN 1 – KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG 11. Thông tin chung 12. Lịch sử hình thành 13. Hội đồng quản trị và ban điều hành 23.1. Hội đồng quản trị 33.2. Ban điều hành 34. Chính sách nhân sự 35. Sản phẩm dịch vụ chính 56. Định hướng và mục tiêu của SCB 5PHẦN 2 – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SCB 61. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 61.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SCB năm 2005 và 2006 61.2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội năm 2006 và 2007 82. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh SCB năm 2007 112.1. Nguồn vốn 122.1.1 Vốn huy động 122.1.2 Vốn và các quỹ 142.1.3 Ngồn vốn khác 142.2. Tài sản 142.2.1 Tồn quỹ, tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác 152.2.2 Hoạt động tín dụng và đầu tư 152.2.3 Tài sản cố định và các tài sản có khác 162.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 172.3.1 Lợi nhuận trước thuế 172.3.2 Hoạt động dịch vụ 172.4. Các hoạt động khác 182.4.1 Về quản trị điều hành 182.4.2 Phát triển mạng lưới 182.4.3 Quảng cáo và tiếp thị các chương trình xã hội 192.4.4 Công tác nhân sự và đào tạo 19PHẦN 3- ĐÁNH GIÁ CHUNG 20

MỤC LỤC

PHẦN 1 – KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG 1

1. Thông tin chung 1

2. Lịch sử hình thành 1

3. Hội đồng quản trị và ban điều hành 2

3.1. Hội đồng quản trị 3

3.2. Ban điều hành 3

4. Chính sách nhân sự 3

5. Sản phẩm dịch vụ chính 5

6. Định hướng và mục tiêu của SCB 5

PHẦN 2 – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SCB 6

1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SCB năm 2005 và 2006 6

1.2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội năm 2006 và 2007 8

2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh SCB năm 2007 11

2.1. Nguồn vốn 12

2.1.1 Vốn huy động 12

2.1.2 Vốn và các quỹ 14

2.1.3 Ngồn vốn khác 14

2.2. Tài sản 14

2.2.1 Tồn quỹ, tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác 15

2.2.2 Hoạt động tín dụng và đầu tư 15

2.2.3 Tài sản cố định và các tài sản có khác 16

2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 17

2.3.1 Lợi nhuận trước thuế 17

2.3.2 Hoạt động dịch vụ 17

2.4. Các hoạt động khác 18

2.4.1 Về quản trị điều hành 18

2.4.2 Phát triển mạng lưới 18

2.4.3 Quảng cáo và tiếp thị các chương trình xã hội 19

2.4.4 Công tác nhân sự và đào tạo 19

PHẦN 3- ĐÁNH GIÁ CHUNG 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY