Báo cáo Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại An Phúc

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỌAT ĐỘNG VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 31.1.Khái quát về nội dung nghiên cứu 31.1.1.Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 31.1.2.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 31.1.3.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 41.1.4.Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực 51.1.5.Sự cần thiết phải nâng cao quản trị nguồn nhân lực 51.2 Nội dung chủ yếu của họat động Quản trị nguồn nhân lực 61.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 61.2.1.1. Khái niệm 61.2.1.2. Các nguyên tắc của họach định 61.2.1.3. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 71.2.2. Quá trình tuyển dụng 71.2.3. Đào tạo và phát triển nhân viên 81.2.3.1. Nhu cầu đào tạo 81.2.3.2. Tiến trình đào tạo và phát triển 81.2.3.3. Phương pháp đào tạo và phát triển 91.2.4. Lương bổng và đãi ngộ 101.2.4.1. Cơ cấu thu nhập 111.2.4.2. Mục tiêu của hệ thống tiền lương 121.2.4.3. Căn cứ tính lương 121.3. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới hoạt động quản trị nguồn nhân lực 121.3.1. Khái niệm về văn hóa tổ chức 121.3.2. Tác động của văn hóa tổ chức 131.3.3. Chức năng của văn hóa tổ chức 13CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 142.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 142.1.1. Vài nét sơ lược về công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc 142.1.2. Quá trình phát triển 142.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 152.2.1. Chức năng 152.2.2. Nhiệm vụ 162.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 162.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc 172.5. Mục tiêu 192.6. Một số sản phẩm chính của công ty 202.7. Kết quả hoạt động kinh doanh 20CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 233.1. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 233.1.1. Tình hình lao động 233.1.2. Thực trạng công tác tuyển dụng 243.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển 263.2.1. Kế họach đào tạo 263.2.2. Đối tượng đào tạo 263.2.3. Các hình thức đào tạo 273.3. Thực trạng công tác động viên và duy trì 283.3.1. Chế độ tiền lương 283.3.2. Chế độ khen thưởng 303.3.3. Chế độ phúc lợi 30CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 314.1.Tổng quan thị trường nhân lực hiện nay 314.2.Hoàn thiện công tác tuyển dụng 334.2.1.Mở rộng nguồn tuyển dụng 334.2.2.Xây dựng bảng tiêu chuẩn tuyển người hợp lý 344.2.3.Cách thức để xác định đúng nhu cầu tuyển dụng 344.3.Lương bổng và chính sách khen thưởng đãi ngộ 354.3.1.Động viên thông qua việc thiết kế phần thưởng và trao thưởng 354.3.2.Động viên thông qua việc cải thiện môi trường làm việc 364.4.Một số giải pháp hiện nay đang được sử dụng 364.4.1. Tuyển chọn nhân sự 364.4.2. Phương thức tuyển dụng nhân viên 374.4.3. Đào tạo huấn luyện nghề nghiệp 374.4.4. Sử dụng phát huy nhân tố con người trong công ty 39NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ 43KẾT LUẬN 45TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỌAT ĐỘNG VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 3

1.1.Khái quát về nội dung nghiên cứu 3

1.1.1.Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 3

1.1.2.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 3

1.1.3.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 4

1.1.4.Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực 5

1.1.5.Sự cần thiết phải nâng cao quản trị nguồn nhân lực 5

1.2 Nội dung chủ yếu của họat động Quản trị nguồn nhân lực 6

1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 6

1.2.1.1. Khái niệm 6

1.2.1.2. Các nguyên tắc của họach định 6

1.2.1.3. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 7

1.2.2. Quá trình tuyển dụng 7

1.2.3. Đào tạo và phát triển nhân viên 8

1.2.3.1. Nhu cầu đào tạo 8

1.2.3.2. Tiến trình đào tạo và phát triển 8

1.2.3.3. Phương pháp đào tạo và phát triển 9

1.2.4. Lương bổng và đãi ngộ 10

1.2.4.1. Cơ cấu thu nhập 11

1.2.4.2. Mục tiêu của hệ thống tiền lương 12

1.2.4.3. Căn cứ tính lương 12

1.3. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới hoạt động quản trị nguồn nhân lực 12

1.3.1. Khái niệm về văn hóa tổ chức 12

1.3.2. Tác động của văn hóa tổ chức 13

1.3.3. Chức năng của văn hóa tổ chức 13

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 14

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 14

2.1.1. Vài nét sơ lược về công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc 14

2.1.2. Quá trình phát triển 14

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 15

2.2.1. Chức năng 15

2.2.2. Nhiệm vụ 16

2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 16

2.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc 17

2.5. Mục tiêu 19

2.6. Một số sản phẩm chính của công ty 20

2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh 20

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 23

3.1. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 23

3.1.1. Tình hình lao động 23

3.1.2. Thực trạng công tác tuyển dụng 24

3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển 26

3.2.1. Kế họach đào tạo 26

3.2.2. Đối tượng đào tạo 26

3.2.3. Các hình thức đào tạo 27

3.3. Thực trạng công tác động viên và duy trì 28

3.3.1. Chế độ tiền lương 28

3.3.2. Chế độ khen thưởng 30

3.3.3. Chế độ phúc lợi 30

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 31

4.1.Tổng quan thị trường nhân lực hiện nay 31

4.2.Hoàn thiện công tác tuyển dụng 33

4.2.1.Mở rộng nguồn tuyển dụng 33

4.2.2.Xây dựng bảng tiêu chuẩn tuyển người hợp lý 34

4.2.3.Cách thức để xác định đúng nhu cầu tuyển dụng 34

4.3.Lương bổng và chính sách khen thưởng đãi ngộ 35

4.3.1.Động viên thông qua việc thiết kế phần thưởng và trao thưởng 35

4.3.2.Động viên thông qua việc cải thiện môi trường làm việc 36

4.4.Một số giải pháp hiện nay đang được sử dụng 36

4.4.1. Tuyển chọn nhân sự 36

4.4.2. Phương thức tuyển dụng nhân viên 37

4.4.3. Đào tạo huấn luyện nghề nghiệp 37

4.4.4. Sử dụng phát huy nhân tố con người trong công ty 39

NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ 43

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY