Báo cáo Chuỗi cung ứng tôm nguyên liệu công ty cổ phần thủy sản số 1

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 13. Đối tượng nghiên cứu 24. Phạm vi và giới hạn của đề tài 25. Phương pháp nghiên cứu 26. Bố cục đề tài 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 31.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CHUỖI CUNG ỨNG 3 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 31.1.2 Khái niệm về dây chuyền cung cấp 31.1.3 Quản lý chuỗi cung ứng 31.2 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 41.2.1 Quá trình thu mua (Source) 41.2.2 Quá trình sản xuất (make) 41.2.3 Phân phối sản phẩm (Delivery) 41.3 VAI TRÒ CHUỖI CUNG ỨNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 51.4 CẤU TRÚC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 61.5 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 61.6 QUÁ TRÌNH VÀ CÁC LUỒNG VẬN CHUYỂN 71.7 CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY SX – XK THỦY SẢN VIỆT NAM 81.7.1 Khái niệm về chuỗi cung ứng của công ty sản xuất - xuất khẩu thủy sản 81.7.2 Các đối tượng trong chuỗi cung ứng của Công ty SX & XK Thủy Sản 81.7.2.1 Người nuôi tôm 91.7.2.2 Đại lý thu mua 91.7.2.3 Công ty chế biến 9 1.7.2.4 Nhà nhập khẩu 9 1.7.3 Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản xuất khẩu 9CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG TÔM NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1 11 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1 112.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 112.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 122.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 122.1.2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý công ty 12 2.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh 142.1.3.1 Kinh doanh xuất khẩu 152.1.3.2 Kinh doanh nội địa 16 2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 162.1.5 Giới thiệu một số sản phẩm tôm của công ty 172.1.6 Đặc điểm ngành 182.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CUNG ỨNG TÔM NGUYÊN LIỆU CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1 182.2.1 Đầu vào cho sản xuất tôm của công ty 202.2.1.1 Kế hoạch sản xuất 202.2.1.2 Phương thức thu mua 222.2.1.3 Khảo sát nhà cung cấp tôm nguyên liệu cho công ty Thủy Sản Số 1 282.2.1.4 Kho lạnh công ty CP Thủy Sản Số 1 342.2.1.5 Tóm tắt SWOT hoạt động thu mua tôm nguyên liệu Công ty 37 2.2.2 Bản thân quá trình sản xuất 372.2.2.1 Tình hình sản xuất hiện tại của công ty 372.2.2.2 Quy trình sản xuất tôm của công ty CP Thủy Sản Số 1 382.2.2.3 Bao gói, nhãn mác và thùng carton cho các sản phẩm tôm 402.2.3 Xuất bán thành phẩm Tôm 402.2.3.1 Vận chuyển sản phẩm tôm 412.2.3.2 Làm thủ tục hải quan 42CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG TÔM CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1 43 3.1 ĐÁNH GIÁ 433.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG TÔM 44 3.2.1 Nguồn tôm nguyên liệu đầu vào 443.2.2 Quản lý kho 483.2.3 Quá trình sản xuất 493.2.4 Vận chuyển sản phẩm 49KẾT LUẬN 50PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 1

3. Đối tượng nghiên cứu 2

4. Phạm vi và giới hạn của đề tài 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Bố cục đề tài 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 3

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CHUỖI CUNG ỨNG 3

1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 3

1.1.2 Khái niệm về dây chuyền cung cấp 3

1.1.3 Quản lý chuỗi cung ứng 3

1.2 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 4

1.2.1 Quá trình thu mua (Source) 4

1.2.2 Quá trình sản xuất (make) 4

1.2.3 Phân phối sản phẩm (Delivery) 4

1.3 VAI TRÒ CHUỖI CUNG ỨNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5

1.4 CẤU TRÚC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 6

1.5 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 6

1.6 QUÁ TRÌNH VÀ CÁC LUỒNG VẬN CHUYỂN 7

1.7 CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY SX – XK THỦY SẢN VIỆT NAM 8

1.7.1 Khái niệm về chuỗi cung ứng của công ty sản xuất - xuất khẩu thủy sản 8

1.7.2 Các đối tượng trong chuỗi cung ứng của Công ty SX & XK Thủy Sản 8

1.7.2.1 Người nuôi tôm 9

1.7.2.2 Đại lý thu mua 9

1.7.2.3 Công ty chế biến 9

1.7.2.4 Nhà nhập khẩu 9

1.7.3 Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản xuất khẩu 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG TÔM NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1 11

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1 11

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 11

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 12

2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 12

2.1.2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý công ty 12

2.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh 14

2.1.3.1 Kinh doanh xuất khẩu 15

2.1.3.2 Kinh doanh nội địa 16

2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16

2.1.5 Giới thiệu một số sản phẩm tôm của công ty 17

2.1.6 Đặc điểm ngành 18

2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CUNG ỨNG TÔM NGUYÊN LIỆU CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1 18

2.2.1 Đầu vào cho sản xuất tôm của công ty 20

2.2.1.1 Kế hoạch sản xuất 20

2.2.1.2 Phương thức thu mua 22

2.2.1.3 Khảo sát nhà cung cấp tôm nguyên liệu cho công ty Thủy Sản Số 1 28

2.2.1.4 Kho lạnh công ty CP Thủy Sản Số 1 34

2.2.1.5 Tóm tắt SWOT hoạt động thu mua tôm nguyên liệu Công ty 37

2.2.2 Bản thân quá trình sản xuất 37

2.2.2.1 Tình hình sản xuất hiện tại của công ty 37

2.2.2.2 Quy trình sản xuất tôm của công ty CP Thủy Sản Số 1 38

2.2.2.3 Bao gói, nhãn mác và thùng carton cho các sản phẩm tôm 40

2.2.3 Xuất bán thành phẩm Tôm 40

2.2.3.1 Vận chuyển sản phẩm tôm 41

2.2.3.2 Làm thủ tục hải quan 42

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG TÔM CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1 43

3.1 ĐÁNH GIÁ 43

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG TÔM 44

3.2.1 Nguồn tôm nguyên liệu đầu vào 44

3.2.2 Quản lý kho 48

3.2.3 Quá trình sản xuất 49

3.2.4 Vận chuyển sản phẩm 49

KẾT LUẬN 50

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY