Bản công bố thông tin tổ chức phát hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức thực hiện đấu giá

MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG . 7 I.  CĂN CỨPHÁP LÝ . 7 II.  CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH . 7 1.  Tổchức phát hành . 7 2.  Tổchức thực hiện đấu giá. 8 3.  Tổchức tưvấn . 8 3.1.  Tổchức tưvấn tài chính . 8 3.2.  Tổchức kiểm toán . 8 3.3.  Tổchức tưvấn pháp lý . 9 3.4.  Tổchức tưvấn bán đấu giá trong nước . 9 III.  NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐTHÔNG TIN . 9 1.  Tổchức lập Bản công bốthông tin . 9 2.  Tổchức tưvấn . 9 2.1.  Tổchức tưvấn pháp lý . 9 2.2.  Tổchức tưvấn bán đấu giá trong nước . 9 IV.  CÁC KHÁI NIỆM . 10 V.  CÁC TUYÊN BỐCÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI . 11 TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔPHẦN HÓA . 13 I.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔPHẦN HOÁ . 13 1.  Thông tin chung vềdoanh nghiệp cổphần hóa . 13 2.  Quá trình hình thành và phát triển. 13 2.1.  Lịch sửhình thành và phát triển: . 13 2.2.  Các mốc lịch sửchính và thành tựu được ghi nhận: . 16 3.  Ngành nghềkinh doanh . 17 3.1.  Huy động vốn . 17 3.2.  Hoạt động tín dụng . 18 3.3.  Dịch vụthanh toán và ngân quỹ. 18 3.4.  Các hoạt động khác . 18 4.  Sản phẩm và dịch vụcung cấp . 18 5.  Cơcấu tổchức . 18 6.  Bộmáy quản lý điều hành doanh nghiệp . 20 6.1.  Bộmáy quản lý, điều hành . 20 6.2.  Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc . 20 7.  Cơcấu lao động . 23 7.1.  Theo trình độlao động . 23 7.2.  Theo loại hợp đồng lao động . 23 7.3.  Theo độtuổi lao động . 23 7.4.  Theo đơn vịkinh doanh . 23 8.  Đánh giá nguồn nhân lực . 24 28.1.  Chất lượng lao động . 24 8.2.  Sốlượng lao động . 24 9.  Danh sách các công ty NHNT đang nắm giữtoàn bộvốn, quyền kiểm soát hoặc cổphần chi phối . 24 9.1.  Danh sách công ty mà NHNT đang nắm giữtoàn bộvốn . 24 9.2.  Danh sách các Công ty mà NHNT nắm giữquyền kiểm soát và cổphần chi phối . 25 II.  GIÁ TRỊPHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔPHẦN HÓA . 25 1.  Vốn chủsởhữu tại thời điểm định giá . 25 2.  Giá trịphần Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo sổsách kếtoán đã được điều chỉnh theo kiến nghịcủa NHNT: . 26 III.  TÀI SẢN NHNT TẠI THỜI ĐIỂM CỔPHẦN HOÁ . 27 1.  Tài sản cố định theo sổsách kếtoán tại thời điểm 31/12/2006 . 27 1.1.  Tài sản cố định hữu hình: . 27 1.2.  Tài sản cố định vô hình: . 27 2.  Tình hình quản lý và sửdụng đất . 28 2.1.  Tình hình quản lý đất đai: . 28 2.2.  Tình hình sửdụng đất: . 28 IV.  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BA NĂM TRƯỚC CỔPHẦN HÓA . 29 1.  Hoạt động kinh doanh . 29 1.1.  Tình hình huy động vốn . 29 1.2.  Hoạt động tín dụng . 30 1.3.  Hoạt động thanh toán quốc tế. 32 1.4.  Hoạt động kinh doanh thẻ. 33 1.5.  Kinh doanh ngoại tệ. 34 1.6.  Hoạt động ngân hàng đại lý . 34 1.7.  Hoạt động kinh doanh chứng khoán (VCBS) . 35 1.8.  Hoạt động cho thuê tài chính (VCBLeaCo) . 35 1.9.  Hoạt động mua bán nợvà khai thác tài sản . 36 1.10.  Hoạt động đầu tưgóp vốn, liên doanh tại thời điểm 31/12/2006 . 36 2.  Thuận lợi . 37 2.1.  Diễn biến thuận lợi chung của nền kinh tế. 37 2.2.  Thương hiệu mạnh (Vietcombank) được nhiều người biết đến . 39 3.  Khó khăn . 40 3.1.  Cơchếhoạt động . 40 3.2.  Sựchuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động . 41 3.3.  Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt . 41 4.  Báo cáo kết quảhoạt động sản xuất kinh các năm 2004-2006 . 42 4.1.  Tình hình tài sản nguồn vốn . 42 4.2.  Kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh . 43 4.3.  Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động chủyếu . 43 5.  Xửlý tài chính các khoản tồn đọng với các nước xã hội chủnghĩa cũ. 44 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SAU CỔPHẦN HÓA . 45 I.  TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ. 45 3II.  HÌNH THỨC TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SAU CỔPHẦN HÓA . 45 1.  Mô hình tổchức NHTMCP NTVN cùng với các công ty con (Công ty mẹ/Công ty con) sau cổphần hóa . 46 1.1.  Mô hình tổchức NHTMCP NTVN (Công ty mẹ/Công ty con) sau cổphần hoá: . 46 1.2.  Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh . 47 2.  Mô hình tổchức của phần NHTM trong NHTMCP NTVN . 47 3.  Xây dựng mô hình tổchức, quản trịvà hoạt động của Tập đoàn đầu tưtài chính ngân hàng đa năng . 48 4.  Áp dụng các chuẩn mực vềtổchức và quản trịdoanh nghiệp . 50 III.  CẤU TRÚC VỐN NHTMCP NTVN . 50 1.  Cấu trúc vốn . 50 1.1.  Căn cứxác định quy mô và cơcấu vốn điều lệ. 50 1.2.  Cơcấu vốn phát hành . 50 2.  Mức vốn điều lệsau cổphần hóa . 51 IV.  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG CÁC NĂM TỚI . 51 1.  Tầm nhìn . 51 2.  Chiến lược .52 3.  Mục tiêu cụthể. 52 4.  Kếhoạch thực hiện các chỉtiêu chủyếu 2007-2010 . 53 5.  Giải pháp thực hiện . 54 5.1.  Tái cơcấu mô hình tổchức hoạt động, bộmáy quản lý, điều hành . 54 5.2.  Tiếp tục tăng năng lực tài chính, nâng quy mô vốn tựcó và tỷlệan toàn vốn . 55 5.3.  Phát triển, mởrộng hoạt động đểtrởthành Tập đoàn đầu tưtài chính ngân hàng đa năng. 55 5.4.  Các giải pháp khác . 56 6.  Các rủi ro dựkiến . 56 6.1.  Rủi ro vềlãi suất . 56 6.2.  Rủi ro vềtín dụng . 56 6.3.  Rủi ro vềngoại hối . 57 6.4.  Rủi ro vềthanh khoản . 57 6.5.  Rủi ro từcác hoạt động ngoại bảng . 57 6.6.  Rủi ro hoạt động . 58 6.7.  Rủi ro hệthống thông tin . 58 6.8.  Rủi ro luật pháp . 59 6.9.  Rủi ro khác . 59 V.  KẾHOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . 59 VI.  CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔCHỨC PHÁT HÀNH . 59 1.  Trái phiếu tăng vốn . 59 2.  Các cam kết ngoại bảng . 61 3.  Giải thểCông ty Quản lý Nơvà khai thác Tài sản (VCB-AMC) . 61 VII.  THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH . 62 1.  Cổphần phát hành . 62 2.  Đối tượng phát hành . 62 43.  Phương thức phát hành . 63 4.  Tổchức thực hiện đấu giá. 63 5.  Chi tiết các nội dung có liên quan đến đợt phát hành . 63 VIII.  KẾT LUẬN . 63

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG . 7

I.  CĂN CỨPHÁP LÝ . 7

II.  CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH . 7

1.  Tổchức phát hành . 7

2.  Tổchức thực hiện đấu giá. 8

3.  Tổchức tưvấn . 8

3.1.  Tổchức tưvấn tài chính . 8

3.2.  Tổchức kiểm toán . 8

3.3.  Tổchức tưvấn pháp lý . 9

3.4.  Tổchức tưvấn bán đấu giá trong nước . 9

III.  NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐTHÔNG TIN . 9

1.  Tổchức lập Bản công bốthông tin . 9

2.  Tổchức tưvấn . 9

2.1.  Tổchức tưvấn pháp lý . 9

2.2.  Tổchức tưvấn bán đấu giá trong nước . 9

IV.  CÁC KHÁI NIỆM . 10

V.  CÁC TUYÊN BỐCÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI . 11

TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔPHẦN HÓA . 13

I.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔPHẦN

HOÁ . 13

1.  Thông tin chung vềdoanh nghiệp cổphần hóa . 13

2.  Quá trình hình thành và phát triển. 13

2.1.  Lịch sửhình thành và phát triển: . 13

2.2.  Các mốc lịch sửchính và thành tựu được ghi nhận: . 16

3.  Ngành nghềkinh doanh . 17

3.1.  Huy động vốn . 17

3.2.  Hoạt động tín dụng . 18

3.3.  Dịch vụthanh toán và ngân quỹ. 18

3.4.  Các hoạt động khác . 18

4.  Sản phẩm và dịch vụcung cấp . 18

5.  Cơcấu tổchức . 18

6.  Bộmáy quản lý điều hành doanh nghiệp . 20

6.1.  Bộmáy quản lý, điều hành . 20

6.2.  Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc . 20

7.  Cơcấu lao động . 23

7.1.  Theo trình độlao động . 23

7.2.  Theo loại hợp đồng lao động . 23

7.3.  Theo độtuổi lao động . 23

7.4.  Theo đơn vịkinh doanh . 23

8.  Đánh giá nguồn nhân lực . 24

2

8.1.  Chất lượng lao động . 24

8.2.  Sốlượng lao động . 24

9.  Danh sách các công ty NHNT đang nắm giữtoàn bộvốn, quyền kiểm soát hoặc cổphần

chi phối . 24

9.1.  Danh sách công ty mà NHNT đang nắm giữtoàn bộvốn . 24

9.2.  Danh sách các Công ty mà NHNT nắm giữquyền kiểm soát và cổphần chi phối . 25

II.  GIÁ TRỊPHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔPHẦN HÓA . 25

1.  Vốn chủsởhữu tại thời điểm định giá . 25

2.  Giá trịphần Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo sổsách kếtoán đã được điều chỉnh

theo kiến nghịcủa NHNT: . 26

III.  TÀI SẢN NHNT TẠI THỜI ĐIỂM CỔPHẦN HOÁ . 27

1.  Tài sản cố định theo sổsách kếtoán tại thời điểm 31/12/2006 . 27

1.1.  Tài sản cố định hữu hình: . 27

1.2.  Tài sản cố định vô hình: . 27

2.  Tình hình quản lý và sửdụng đất . 28

2.1.  Tình hình quản lý đất đai: . 28

2.2.  Tình hình sửdụng đất: . 28

IV.  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BA NĂM TRƯỚC CỔPHẦN HÓA . 29

1.  Hoạt động kinh doanh . 29

1.1.  Tình hình huy động vốn . 29

1.2.  Hoạt động tín dụng . 30

1.3.  Hoạt động thanh toán quốc tế. 32

1.4.  Hoạt động kinh doanh thẻ. 33

1.5.  Kinh doanh ngoại tệ. 34

1.6.  Hoạt động ngân hàng đại lý . 34

1.7.  Hoạt động kinh doanh chứng khoán (VCBS) . 35

1.8.  Hoạt động cho thuê tài chính (VCBLeaCo) . 35

1.9.  Hoạt động mua bán nợvà khai thác tài sản . 36

1.10.  Hoạt động đầu tưgóp vốn, liên doanh tại thời điểm 31/12/2006 . 36

2.  Thuận lợi . 37

2.1.  Diễn biến thuận lợi chung của nền kinh tế. 37

2.2.  Thương hiệu mạnh (Vietcombank) được nhiều người biết đến . 39

3.  Khó khăn . 40

3.1.  Cơchếhoạt động . 40

3.2.  Sựchuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động . 41

3.3.  Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt . 41

4.  Báo cáo kết quảhoạt động sản xuất kinh các năm 2004-2006 . 42

4.1.  Tình hình tài sản nguồn vốn . 42

4.2.  Kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh . 43

4.3.  Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động chủyếu . 43

5.  Xửlý tài chính các khoản tồn đọng với các nước xã hội chủnghĩa cũ. 44

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SAU CỔPHẦN HÓA . 45

I.  TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ. 45

3

II.  HÌNH THỨC TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SAU CỔPHẦN HÓA . 45

1.  Mô hình tổchức NHTMCP NTVN cùng với các công ty con (Công ty mẹ/Công ty con)

sau cổphần hóa . 46

1.1.  Mô hình tổchức NHTMCP NTVN (Công ty mẹ/Công ty con) sau cổphần hoá: . 46

1.2.  Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh . 47

2.  Mô hình tổchức của phần NHTM trong NHTMCP NTVN . 47

3.  Xây dựng mô hình tổchức, quản trịvà hoạt động của Tập đoàn đầu tưtài chính ngân

hàng đa năng . 48

4.  Áp dụng các chuẩn mực vềtổchức và quản trịdoanh nghiệp . 50

III.  CẤU TRÚC VỐN NHTMCP NTVN . 50

1.  Cấu trúc vốn . 50

1.1.  Căn cứxác định quy mô và cơcấu vốn điều lệ. 50

1.2.  Cơcấu vốn phát hành . 50

2.  Mức vốn điều lệsau cổphần hóa . 51

IV.  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG CÁC NĂM TỚI . 51

1.  Tầm nhìn . 51

2.  Chiến lược .52

3.  Mục tiêu cụthể. 52

4.  Kếhoạch thực hiện các chỉtiêu chủyếu 2007-2010 . 53

5.  Giải pháp thực hiện . 54

5.1.  Tái cơcấu mô hình tổchức hoạt động, bộmáy quản lý, điều hành . 54

5.2.  Tiếp tục tăng năng lực tài chính, nâng quy mô vốn tựcó và tỷlệan toàn vốn . 55

5.3.  Phát triển, mởrộng hoạt động đểtrởthành Tập đoàn đầu tưtài chính ngân hàng đa năng

. 55

5.4.  Các giải pháp khác . 56

6.  Các rủi ro dựkiến . 56

6.1.  Rủi ro vềlãi suất . 56

6.2.  Rủi ro vềtín dụng . 56

6.3.  Rủi ro vềngoại hối . 57

6.4.  Rủi ro vềthanh khoản . 57

6.5.  Rủi ro từcác hoạt động ngoại bảng . 57

6.6.  Rủi ro hoạt động . 58

6.7.  Rủi ro hệthống thông tin . 58

6.8.  Rủi ro luật pháp . 59

6.9.  Rủi ro khác . 59

V.  KẾHOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . 59

VI.  CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔCHỨC PHÁT HÀNH . 59

1.  Trái phiếu tăng vốn . 59

2.  Các cam kết ngoại bảng . 61

3.  Giải thểCông ty Quản lý Nơvà khai thác Tài sản (VCB-AMC) . 61

VII.  THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH . 62

1.  Cổphần phát hành . 62

2.  Đối tượng phát hành . 62

4

3.  Phương thức phát hành . 63

4.  Tổchức thực hiện đấu giá. 63

5.  Chi tiết các nội dung có liên quan đến đợt phát hành . 63

VIII.  KẾT LUẬN . 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY