Bài Tập SQL Server quản lý bán hàng

12. Xây dựng thủ tục sửa đổi dữ liệu trong DONDH với tên Spud_DonDH_Sua gồm 3 tham số vào chính là các giá trị cần thanh đổi của các cột SoDH, MaNhaCC, NgayDH. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu trước khi thực hiện lệnh UPDATE SET. (MaNhaCC phải có trong NHACC, NgayDH phải trước NgayNhap nếu đơn đặt hàng đã được nhập về rồi.) :  CREATE PROCEDURE Spud_DonDH_Sua @SoDH CHAR(4), @MaN CHAR(4), @NgayDat DATETIMEASIF NOT EXISTS (SELECT * FROM NHACC WHERE MaNhaCC = @MaN) BEGIN PRINT ' Ma nha cung cap khong dung ' RETURN ENDIF @NgayDat >(SELECT MIN(NgayNhap) FROM PNHAP WHERE SoDH = @SoDH) BEGIN PRINT 'Ngay dat hang phai truoc ngay nhap hang ' RETURN ENDUPDATE DONDH SET MaNhaCC = @MaN ,NgayDH = @NgayDat WHERE SoDH = @SoDH

12. Xây dựng thủ tục sửa đổi dữ liệu trong DONDH với tên Spud_DonDH_Sua gồm 3 tham số vào chính là các giá trị cần thanh đổi của các cột SoDH, MaNhaCC, NgayDH. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu trước khi thực hiện lệnh UPDATE SET. (MaNhaCC phải có trong NHACC, NgayDH phải trước NgayNhap nếu đơn đặt hàng đã được nhập về rồi.) :

CREATE PROCEDURE Spud_DonDH_Sua

@SoDH CHAR(4),

@MaN CHAR(4),

@NgayDat DATETIME

AS

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM NHACC WHERE MaNhaCC = @MaN)

BEGIN

PRINT ' Ma nha cung cap khong dung '

RETURN

END

IF @NgayDat >(SELECT MIN(NgayNhap) FROM PNHAP WHERE SoDH = @SoDH)

BEGIN

PRINT 'Ngay dat hang phai truoc ngay nhap hang '

RETURN

END

UPDATE DONDH

SET MaNhaCC = @MaN ,NgayDH = @NgayDat

WHERE SoDH = @SoDH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY