Bài kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tin học 8 - Mã đề 225

Câu 7: Hãy cho biết giá trị của biến T bằng bao nhiêu khi thực hiện đoạn chương trình sau:

n:=1; T:=50;

While n < 15 do begin n := n+5; T := T - n end;

A. 14 B. 17 C. 15 D. 16

Câu 8: Những câu lệnh nào sau đây viết sai quy định của Pascal?

A. if a > b then begin max:= a; min:= b; end;

B. if a > b then max:= a else max:= b;

C. if x = a then x:= x + 15;

D. if x := a then x:= x + 15;

Câu 9: Biểu thức Pascal nào dưới đây biểu diễn chính xác biểu thức toán học ?

A. (sqrtx + 1)/(x + x*sqrtx) B. sqrt(x) + 1/x + x*sqrt(x)

C. (sqrt(x) + 1)/(x + x*sqrt(x) D. (sqrt(x) + 1)/(x + x*sqrt(x))

Câu 10: Chức năng của lệnh Writeln(‘CHAO CAC BAN’); là:

A. Hiển thị giá trị các đối tượng ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo

B. Hiển thị dòng chữ CHAO CAC BAN ra màn hình

C. Hiển thị dòng chữ CHAO CAC BAN ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo

D. Hiển thị giá trị các đối tượng ra màn hình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY