Bài kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tin học 8 - Mã đề 224

Câu 3: Giá trị của biểu thức -5 MOD 2 là:

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

Câu 4: Biểu thức Pascal nào dưới đây biểu diễn chính xác biểu thức toán học ?

A. (sqrt(x) + 1)/(x + x*sqrt(x)) B. sqrt(x) + 1/x + x*sqrt(x)

C. (sqrtx + 1)/(x + x*sqrtx) D. (sqrt(x) + 1)/(x + x*sqrt(x)

Câu 5: Trong các từ sau, từ nào là từ khoá:

A. Begin B. BEGINEND C. TAMGIAC D. TAM_GIAC

Câu 6: Cho đoạn chương trình: S:= 0; For i:= 1 to 5 do S:= S + i; . Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

A. 12 B. 22 C. 42 D. 15

Câu 7: Lần lượt thực hiện đoạn lệnh: a[1]:= 2; a[2]:= 3; t:= a[1] +a[2] + 1; .

Giá trị của t là:

A. t=3 B. t=1 C. t=6 D. t=2

Câu 8: Câu nào sai (với ngôn ngữ Pascal)?

A. Lệnh readln(a, b, c); {với a, b, c: real}: Với lệnh này ta phải nhập 3 giá trị số vào từ bàn phím, mỗi số cách nhau bằng cách nhấn phím Enter hoặc Space Bar hoặc Tab.

B. Lệnh Uses crt để nạp thư viện chuẩn Crt vào chương trình, nhờ đó chương trình có thể sử dụng được các lệnh trong thư viện này như: clrscr, abs, sqrt,

C. Lệnh Readln dùng để dừng chương trình cho người dùng quan sát kết quả trên màn hình, khi quan sát xong nhấn phím Enter chương trình sẽ tiếp tục thực hiện.

D. Lệnh writeln(‘gia tri cua a la:’, a:10:4); {với a = 12,5}: lệnh này cho kết quả sau dấu hai chấm là 12,5000 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY