Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hoá học 12 - Mã đề 984

Câu 11. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Thủy phân saccarozơ cũng như mantozơ ( H+, to) đều cho cùng một sản phẩm.

B. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

C. Sản phẩm thủy phân xelulozơ ( H+, to) có thể tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 đun nóng.

D. Dung dịch mantozơ hòa tan được Cu(OH)2.

Câu 12: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.

Câu 13: Dãy gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 là

A. glucozơ, glixerol, andehit fomic, natri axetat B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic

C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat

Câu 14: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:

A. saccarozơ B. xenlulozơ C. fructozơ D. tinh bột

Câu 15: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

A. 18,4 B. 28,75g C. 36,8g D. 23g.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY