Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hoá học 12 - Mã đề 375

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi thay thế nhóm –OH trong nhóm cacboxyl (-COOH) bằng nhóm –OR (R là gốc hydrocacbon), thì gọi là este.

B. Este là hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ ancol và các axit.

C. Este là hợp chất hữu cơ được tổng hợp trực tiếp từ ancol và axit cacboxylic.

D. Este là một hợp chất lưỡng tính.

Câu 12: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (1), (3), (4) và (6). B. (2), (3), (4) và (5). C. (3), (4), (5) và (6). D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 13: Chất thuộc loại đường đisaccarit là

A. xenlulozơ. B. fructozơ. C. mantozơ. D. glucozơ.

Câu 14: Từ Axetilen có thể điều chế được poli (vinyl Axetat) bằng ít nhất bao nhiêu phản ứng:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY