Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hoá học 12 - Đề 4

Câu 15. Các este C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có CTCT nào sau đây?

A. CH2=CH-COOCH3; CH3COOCH=CH2, HCOOCH=CH-CH3, HCOOCH2-CH=CH2

B. CH2=CH-COOCH3, HCOOCH2-CH=CH2

C. CH2=CH-COOCH3, CH3COOCH=CH2, HCOOCH2-CH=CH2

D. CH2=CH-COOCH3, HCOOCH2-CH=CH2, HCOOCH=CH-CH3

Câu 16. Một este tạo bởi axit đơn chức và ancl đơn chức có tỉ khối so với CO2 là 2. Khi đun nóng este này với dd NaOHtạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã phản ứng. CTCT thu gọn của este đó là:

A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3

Câu 17. Chất thơm P thuộc loại este có CTPT là C8H8O2. Chất P không được tạo thành từ phản ứng của axit và ancol tương ứng, đồng thời không tham gia phản ứng tráng gương. CTCT thu gọn của P là:

A. CH3COOC6H5 B. C6H5COOCH3 C. HCOOCH2C6H5 D. HCOOC6H4CH3

Câu 18. Có bao nhiêu chất có CTCT là C8H8O2 khi đun nóng với NaOH thu được 2 muối và nước

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 19. Glyxêrin được điều chế bằng cách đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 2,3 g Glyxêrin. Hóy cho biết lượng NaOH cân dùng khi hiệu suất phản ứng 50%:

A.3 gam. B.6 gam. C.12 gam. D.4.6 gam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY