Bài giảng Pháp luật đại cương

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.3 UCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀNHÀ NƯỚC.3 1.1. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC, KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NUỚC .3 1.1.1. Nguồn gốc, bản chất của Nhà nước .3 1.1.2. Các kiểu và hình thức nhà nước .7 1.2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM.9 1.2.1. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam.9 1.2.2. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.10 1.2.3. Bộmáy nhà nước CHXHN Việt Nam.12 1.2.4. Vấn đềnhà nước pháp quyền ởViệt Nam.18 TÓM TẮT CHƯƠNG 1.19 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1.21 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀPHÁP LUẬT .22 2.1. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT .22 2.1.1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật .22 2.1.2. Những đặc điểm chung của pháp luật.23 2.1.3. Bản chất vai trò của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.24 2.2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT .27 2.2.1. Khái niệm và những đặc điểm chung của quy phạm pháp luật .27 2.2.2. Cơcấu của quy phạm pháp luật.27 2.3. QUAN HỆPHÁP LUẬT .28 2.3.1. Khái niệm, bản chất của quan hệpháp luật .28 2.3.2. Chủthểcủa quan hệpháp luật.29 2.3.3. Nội dung của quan hệpháp luật .29 2.3.4. Khách thểcủa quan hệpháp luật .30 2.3.5. Sựkiện pháp lý.30 2.4. Ý THỨC PHÁP LUẬT .30 2.4.1. Khái niệm ý thức pháp luật.30 2.4.2. Quan hệgiữa ý thức pháp luật và pháp luật .31 2.5 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.32 2.5.1. vi phạm pháp luật .32 2.5.2.Trách nhiệm pháp lý.34 2.6. PHÁP CHẾXÃ HỘI CHỦNGHĨA.34 2.6.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp chếXHCN.34 2.6.2 Tăng cường pháp chếXHCN ởNhà nước ta hiện nay.35 TÓM TẮT CHƯƠNG 2.36 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2.38 CHƯƠNG 3: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.39 3.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 39 3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật .39 3.1.2. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật .40 3.2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT .40 3.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và uỷban thường vụquốc hội.40 3.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chủtịch nước .41 3.2.3. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủtương Chính phủ, các Bộ, cơquan ngang Bộ.41 3.2.4. Văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.41 3.2.5. Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.41 3.2.6. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân.41 3.3. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT .42 3.3.1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian.42 3.3.2. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian và đối tượng tác động .43 3.4. ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT .43 TÓM TẮT CHƯƠNG 3.43 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3.45 CHƯƠNG 4: LUẬT HIẾN PHÁP.46 4.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀLUẬT HIẾN PHÁP.46 4.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp.47 4.2.2. Phương pháp điều chỉnh .47 4.2. NHỮNG CHẾ ĐỊNH CƠBẢN.47 4.2.1. Chế độchính trị.47 4.2.2. Chế độkinh tế.48 4.2.3. Quyền hạn và nghĩa vụcơbản của công dân.49

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.3 U

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀNHÀ NƯỚC.3

1.1. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC, KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NUỚC .3

1.1.1. Nguồn gốc, bản chất của Nhà nước .3

1.1.2. Các kiểu và hình thức nhà nước .7

1.2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM.9

1.2.1. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam.9

1.2.2. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.10

1.2.3. Bộmáy nhà nước CHXHN Việt Nam.12

1.2.4. Vấn đềnhà nước pháp quyền ởViệt Nam.18

TÓM TẮT CHƯƠNG 1.19

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1.21

CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀPHÁP LUẬT .22

2.1. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT .22

2.1.1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật .22

2.1.2. Những đặc điểm chung của pháp luật.23

2.1.3. Bản chất vai trò của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.24

2.2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT .27

2.2.1. Khái niệm và những đặc điểm chung của quy phạm pháp luật .27

2.2.2. Cơcấu của quy phạm pháp luật.27

2.3. QUAN HỆPHÁP LUẬT .28

2.3.1. Khái niệm, bản chất của quan hệpháp luật .28

2.3.2. Chủthểcủa quan hệpháp luật.29

2.3.3. Nội dung của quan hệpháp luật .29

2.3.4. Khách thểcủa quan hệpháp luật .30

2.3.5. Sựkiện pháp lý.30

2.4. Ý THỨC PHÁP LUẬT .30

2.4.1. Khái niệm ý thức pháp luật.30

2.4.2. Quan hệgiữa ý thức pháp luật và pháp luật .31

2.5 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.32

2.5.1. vi phạm pháp luật .32

2.5.2.Trách nhiệm pháp lý.34

2.6. PHÁP CHẾXÃ HỘI CHỦNGHĨA.34

2.6.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp chếXHCN.34

2.6.2 Tăng cường pháp chếXHCN ởNhà nước ta hiện nay.35

TÓM TẮT CHƯƠNG 2.36

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2.38

CHƯƠNG 3: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.39

3.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 39

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật .39

3.1.2. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật .40

3.2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT .40

3.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và uỷban thường vụquốc hội.40

3.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chủtịch nước .41

3.2.3. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủtương Chính phủ, các

Bộ, cơquan ngang Bộ.41

3.2.4. Văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát

nhân dân tối cao.41

3.2.5. Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.41

3.2.6. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân.41

3.3. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT .42

3.3.1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian.42

3.3.2. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian và đối tượng tác động .43

3.4. ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT .43

TÓM TẮT CHƯƠNG 3.43

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3.45

CHƯƠNG 4: LUẬT HIẾN PHÁP.46

4.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀLUẬT HIẾN PHÁP.46

4.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp.47

4.2.2. Phương pháp điều chỉnh .47

4.2. NHỮNG CHẾ ĐỊNH CƠBẢN.47

4.2.1. Chế độchính trị.47

4.2.2. Chế độkinh tế.48

4.2.3. Quyền hạn và nghĩa vụcơbản của công dân.49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY