Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học

Lời nói đầu 4Lý do, mục đích vàvị trí môn học Bảo tồn ĐDSH 6Danh sách các từ viết tắt 7Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học .1 Bài 1: Một số khái niệm. 2 1 Khái niệm đa dạng sinh học .2 2 Một số vùng giàu tính đa dạng sinh học trên thế giới. 6 Bài 2: Giá trị của đa dạng sinh học. 8 1 Định giá giá trị của đa dạng sinh học . 8 2 Giá trị của đa dạng sinh học.8 Bài 3: Suy thoái đa dạng sinh học.12 1 Khái niệm suy thoái đa dạng sinh học.12 2 Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học.14 3 Thang bậc phân hạng mức đe doạ của IUCN, 1994 .15 Chương 2: Bảo tồn đa dạng sinh học.21 Bài 4: Nguyên lý của bảo tồn đa dạng sinh học.22 1 Bảo tồn đa dạng sinh học.22 2 Các cơ sở của bảo tồn đa dạng sinh học. 23 3 Các nguyên tắc cơ bản của bảo tồn đa dạng sinh học. 23 Bài 5: Các phương thức bảo tồn đa dạng sinh học. 26 1 Các phương thức bảo tồn chính. 26 2 Luật pháp liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. 29 Bài 6: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học. 33 1 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn. 33 2 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ trong bảo tồn đa dạng sinh học. 39 Chương 3: Đa dạng sinh học vàbảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 43 Bài 7: Giới thiệu đa dạng sinh học ở việt nam. 44 1 Cở sở tạo nên đa dạng sinh học ở Việt Nam. 44 2 Mức độ đa dạng sinh học ở Việt Nam.45 3 Tính đa dạng trong các vùng địa lý sinh vật Việt Nam. 53 Bài 8: Suy thoái đa dạng sinh học ở việt nam. 58 1 Thực trạng suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam.58 2 Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam.61 Bài 9: Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 66 1 Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. 66 2 Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 68 3 Định hướng trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 72 Chương 4: Giám sát vàđánh giá đa dạng sinh học. 76 Bài 10: Lập kế hoạch điều tra, giám sát đa dạng sinh học. 77 1 Sự cần thiết của giám sát, đánh giá đa dạng sinh học. 77 2 Phân tích xác định nhu cầu giám sát đánh giá đa dạng sinh học. 77 3 Lập kế hoạch giám sát, đánh giá đa dạng sinh học. 81 Bài 11. Phương pháp giám sát, đánh giá đa dạng sinh học. 85 1 Điều tra giám sát đa dạng loài động vật.85 2 Điều tra, giám sát đánh giá đa dạng loài thực vật. 95 3 Giám sát tác động của con người đến khu bảo tồn. 103 Tài liệu tham khảo. 106 Khung chương trình tổng quan toàn chương. 110

Lời nói đầu 4

Lý do, mục đích vàvị trí môn học Bảo tồn ĐDSH 6

Danh sách các từ viết tắt 7

Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học .1

Bài 1: Một số khái niệm. 2

1 Khái niệm đa dạng sinh học .2

2 Một số vùng giàu tính đa dạng sinh học trên thế giới. 6

Bài 2: Giá trị của đa dạng sinh học. 8

1 Định giá giá trị của đa dạng sinh học . 8

2 Giá trị của đa dạng sinh học.8

Bài 3: Suy thoái đa dạng sinh học.12

1 Khái niệm suy thoái đa dạng sinh học.12

2 Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học.14

3 Thang bậc phân hạng mức đe doạ của IUCN, 1994 .15

Chương 2: Bảo tồn đa dạng sinh học.21

Bài 4: Nguyên lý của bảo tồn đa dạng sinh học.22

1 Bảo tồn đa dạng sinh học.22

2 Các cơ sở của bảo tồn đa dạng sinh học. 23

3 Các nguyên tắc cơ bản của bảo tồn đa dạng sinh học. 23

Bài 5: Các phương thức bảo tồn đa dạng sinh học. 26

1 Các phương thức bảo tồn chính. 26

2 Luật pháp liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. 29

Bài 6: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học. 33

1 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn. 33

2 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ trong bảo tồn đa dạng sinh học. 39

Chương 3: Đa dạng sinh học vàbảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 43

Bài 7: Giới thiệu đa dạng sinh học ở việt nam. 44

1 Cở sở tạo nên đa dạng sinh học ở Việt Nam. 44

2 Mức độ đa dạng sinh học ở Việt Nam.45

3 Tính đa dạng trong các vùng địa lý sinh vật Việt Nam. 53

Bài 8: Suy thoái đa dạng sinh học ở việt nam. 58

1 Thực trạng suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam.58

2 Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam.61

Bài 9: Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 66

1 Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. 66

2 Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 68

3 Định hướng trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 72

Chương 4: Giám sát vàđánh giá đa dạng sinh học. 76

Bài 10: Lập kế hoạch điều tra, giám sát đa dạng sinh học. 77

1 Sự cần thiết của giám sát, đánh giá đa dạng sinh học. 77

2 Phân tích xác định nhu cầu giám sát đánh giá đa dạng sinh học. 77

3 Lập kế hoạch giám sát, đánh giá đa dạng sinh học. 81

Bài 11. Phương pháp giám sát, đánh giá đa dạng sinh học. 85

1 Điều tra giám sát đa dạng loài động vật.85

2 Điều tra, giám sát đánh giá đa dạng loài thực vật. 95

3 Giám sát tác động của con người đến khu bảo tồn. 103

Tài liệu tham khảo. 106

Khung chương trình tổng quan toàn chương. 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY